Λογιστική διαχείριση


Το Argus διαθέτει μια πλήρη λογιστική κάλυψη που διαχειρίζεται όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης :


       Διαχείριση λογαριασμών

       Καταστάσεις συναλλασσομένων

       Διαχείριση κινήσεων λογιστικής

       Διαχείριση αξιογράφων

       Διαχείριση παγίων

       Διαχείριση ασφαλιστικών (προσωπικού, εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων)

       Αναλυτική λογιστική