Πάγια

Η

ευέλικτη παρακολούθηση του πάγιου ενεργητικού και των αποσβέσεων είναι επιθυμητή σε όλες τις εταιρείες. Η εξειδικευμένη παρακολούθηση των παγίων και των αποσβέσεων ανά έργο για τα ΚΕΚ είναι όχι απλώς επιθυμητή αλλά αναγκαία.

Η διαχείριση Παγίων αναλύεται σε πέντε ενότητες (αναλυτική περιγραφή των οποίων περιγράφεται στη συνέχεια):

    • Εισαγωγή αγορών παγίων
    • Προβολή παγίων
    • Αποσβέσεις
    • Καταστάσεις παγίων
    • Κατηγορίες παγίων