Αναλυτική Λογιστική

η

αποτελεσματική λειτουργία της αναλυτικής λογιστικής επιτυγχάνεται με την χρήση εξελιγμένων μεθόδων διασύνδεσης με τα υπόλοιπα υποσυστήματα της εφαρμογής και την αξιοποίηση της καταχωρημένης πληροφορίας σε αυτά.

Η «Αναλυτική Λογιστική» αναλύεται σε πέντε ενότητες (αναλυτική παρουσίαση των οποίων εμφανίζεται στη συνέχεια):

       Διαχείριση λογαριασμών

       Επιμερισμοί

       Διαχείριση κινήσεων

       Καταστάσεις

       Παράμετροι