Ασφαλιστικά


Το αρχείο των ασφαλιστικών περιλαμβάνει ένα σύνολο εργασιών οι οποίες επιτρέπουν τον υπολογισμό αμοιβών και κρατήσεων ΙΚΑ των εκπαιδευτών και των καταρτιζομένων από τα δεδομένα της εκπαιδευτικής διαχείρισης. Επιπλέον επιτρέπει την καταχώρηση της μισθοδοσίας του προσωπικού, την αυτόματη δημιουργία των λογιστικών εγγραφών που προκύπτουν και την εκτύπωση της Α.Π.Δ. και την παραγωγή της αντίστοιχης δισκέτας.

Η διαχείριση των Ασφαλιστικών περιλαμβάνει τις εξής ενότητες (αναλυτική παρουσίαση των οποίων εμφανίζεται στη συνέχεια):

         Μισθοδοσία προσωπικού

         Επεξεργασία κινήσεων περιόδου

         Παράμετροι

         Ασφαλιστικά δεδομένα

         Σύνδεση με λογιστική

         Αμοιβές εκπαιδευτών

         Αμοιβές καταρτιζομένων