Λογιστική - Λογαριασμοί


O κεντρικός πυρήνας της εφαρμογής και συνδετικός κρίκος μεταξύ των υπολοίπων υποσυστημάτων είναι η Γενική Λογιστική. Η επιτυχημένη ανάπτυξη και παραμετροποίηση του λογιστικού σχεδίου της επιχείρησης εγγυάται την βέλτιστη λειτουργικότητα του συνόλου της εφαρμογής.

Οι «Λογαριασμοί» λογιστικής αναλύονται σε τρεις ενότητες (αναλυτική παρουσίαση των οποίων εμφανίζεται στη συνέχεια):

       Διαχείριση λογαριασμών

       Καταστάσεις λογαριασμών

       Παράμετροι