Κινήσεις Λογιστικής


Τ

ο αρχείο κινήσεων λογιστικής είναι ο τελικός προορισμός όλων των οικονομικών πράξεων που πραγματοποιεί η εταιρεία από τα διάφορα υποσυστήματα (εμπορική διαχείριση, πάγια κλπ) καθώς και το σημείο εκκίνησης για την ενημέρωση της Οικονομικής διαχείρισης και της αναλυτικής λογιστικής.

Οι «Κινήσεις Λογιστικής» αποτελούνται από πέντε ενότητες (αναλυτική παρουσίαση των οποίων περιγράφεται στη συνέχεια):

       Διαχείριση κινήσεων λογιστικής

       Εκκαθαρίσεις

       Καταστάσεις

       Παράμετροι

       Ειδικές λειτουργίες