• Προθέματα Αναλυτικής Λογιστικής

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται για πληροφοριακούς λόγους τα διαθέσιμα Προθέματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση της Εμπορικής Διαχείρισης με την Λογιστική, καθώς και ο κωδικός τους που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα άρθρα επιμερισμού.  • Προθέματα προγραμμάτων

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα προθέματα καθώς και τα Κέντρα Κόστους στα οποία ανήκουν για:


  • Επιχειρησιακά
  • Προγράμματα
  • Δράσεις
  • Φάσεις

Ειδικά για τα Επιχειρησιακά καταχωρείται και η Μορφή Λογαριασμού της Αναλυτικής Λογιστικής.


  • Προθέματα Λογιστικών Σχεδίων

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα προθέματα των λογιστικών σχεδίων των επιχειρησιακών για όλους τους βαθμούς.  • Προθέματα Παραρτημάτων

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα προθέματα των Παραρτημάτων.