Παράμετροι

Η ενότητα «Παράμετροι» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

       Ημερολόγια αναλυτικής λογιστικής

       Παραστατικά κινήσεων αναλυτικής λογιστικής

       Άρθρα επιμερισμού

       Προθέματα αναλυτικής λογιστικής

       Προθέματα προγραμμάτων

       Προθέματα λογιστικών σχεδίων

       Προθέματα παραρτημάτων