Εμπορική Διαχείριση


Ο

ι βασικοί κανόνες λειτουργικότητας, παραμετρικότητας και διασυνδεσιμότητας αποτέλεσαν τις απαραίτητες βάσεις της εμπορικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την έλλειψη περιορισμού στον τρόπο που η εφαρμογή συνδέεται και ενημερώνει αυτόματα τη γενική και αναλυτική λογιστική.

Η «Εμπορική Διαχείριση» αναλύεται σε πέντε ενότητες (αναλυτική παρουσίαση των οποίων εμφανίζεται στη συνέχεια):

       Διαχείριση ειδών

       Διαχείριση χρηματοοικονομικών

       Διαχείριση αγορών – πωλήσεων

       Καταστάσεις αποθήκης

       Παράμετροι