Διαχείριση ειδών

Η επιλογή της ενότητας «Διαχείριση ειδών» εμφανίζει την αντίστοιχη οθόνη στην οποία καταχωρούνται τα είδη της αποθήκης και αποτελείται από τέσσερις σελίδες:

«Βασικά»  -  «Μονάδες»  -  «Τιμές κόστους»  -  «Οικονομικά»


Στη σελίδα «Βασικά» συμπληρώνουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Κωδικός
 • Περιγραφή
 • Ξενόγλωσση (περιγραφή)
 • Αν το Είδος είναι Ενεργό ή όχι
 • Αν το Είδος είναι κανονικό ή Υπηρεσία (στην περίπτωση που ένα είδος έχει οριστεί ως υπηρεσία, κατά την τιμολόγηση έχουμε την δυνατότητα να συμπληρώσουμε αναλυτική περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας για εκτύπωσή της στο τιμολόγιο)
 • Κωδικός με τον οποίο παρακολουθεί το Είδος ο Προμηθευτής
 • Προέλευση
 • Κατηγορία Φ.Π.Α.
 • Κατηγορία Είδους
 • Λογαριασμός Είδους
 • Τιμή Χονδρικής
 • Τιμή Λιανικής
 • Έκπτωση Είδους (ποσοστό)
 • Μέγιστη επιτρεπόμενη Έκπτωση Είδους (ποσοστό)
 • Παρατηρήσεις


Στη σελίδα «Μονάδες» συμπληρώνουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Μονάδα Μέτρησης Α
 • Μονάδα Μέτρησης Β
 • Σχέση μεταξύ των μονάδων μέτρησης
 • Διαιρετική Σχέση μεταξύ των μονάδων (αν η σχέση είναι Διαιρετική τότε Β = Α / Σχέση, αλλιώς Β = Α * Σχέση)
 • Επιθυμητό Υπόλοιπο Α & Β μονάδας
 • Όριο Παραγγελίας Α & Β μονάδας (τα είδη που το υπόλοιπό τους είναι μικρότερο από αυτό το όριο επιλέγονται για παραγγελία μέχρι του Επιθυμητού Υπολοίπου)
 • Όριο Ασφαλείας Α & Β μονάδας (δεν επιτρέπεται η πώληση Είδους με υπόλοιπο μικρότερο από αυτό το όριο).


Στη σελίδα «Τιμές Κόστους»        εμφανίζονται οι τιμές κόστους του είδους όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι αυτή την στιγμή.


Στη σελίδα «Οικονομικά» συμπληρώνουμε τα ακόλουθα:

 • Καρτέλα (ο χρήστης μπορεί να ζητήσει καρτέλα του Είδους για το ορισθέν εύρος ημερομηνιών, για το σύνολο των παραρτημάτων ή για κάθε παράρτημα χωριστά)
 • Σύνολα Περιόδων (εμφανίζονται τα σύνολα των περιόδων για Ποσότητες και Αξίες Εισαγωγών και Εξαγωγών, για το σύνολο των παραρτημάτων ή για κάθε παράρτημα χωριστά)
 • Σύνολα Χρήσης (εμφανίζονται τα σύνολα της χρήσης για Ποσότητες και Αξίες Εισαγωγών και Εξαγωγών, για το σύνολο των παραρτημάτων ή για κάθε παράρτημα χωριστά)