• Άρθρα επιμερισμού

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία των άρθρων επιμερισμού που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των ποσών από την Γενική στην Αναλυτική Λογιστική.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατανέμονται σε δύο σελίδες:

«Στοιχεία άρθρου»  –  «Ανάλυση άρθρου»


Στη σελίδα «Στοιχεία άρθρου» καταχωρούνται τα ακόλουθα:  

 • Κωδικός
 • Περιγραφή
 • Τύπος άρθρου. Οι δυνατές επιλογές είναι:
  • Επιμερισμός
  • Αναμερισμός
  • Καταλογισμός
 • Οριστικό Παραστατικό (το παραστατικό που θα χρησιμοποιηθεί για να γίνουν οι εγγραφές που προέρχονται από κανονικές κινήσεις)
 • Προϋπολογιστικό Παραστατικό (το παραστατικό που θα χρησιμοποιηθεί για να γίνουν οι εγγραφές που προέρχονται από προϋπολογιστικές κινήσεις)
 • Επιλογή ΚΚ (χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο τρόπος επιμερισμού είναι από Οικονομική Διαχείριση)
 • Αιτιολογία κίνησης (αν είναι συμπληρωμένη θα χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία της κίνησης που θα δημιουργηθεί)
 • Μέθοδος Επιμερισμού. Ανάλογα με την μέθοδο επιμερισμού διαμορφώνεται η σελίδα «Ανάλυση άρθρου» στην οποία καταχωρούνται οι λογαριασμοί που θα πάρουν τα ποσά και τα ποσοστά με τα οποία θα επιμεριστούν τα ποσά.


Οι δυνατές επιλογές είναι:


  • Ελεύθερος Επιμερισμός

Η εγγραφή που θα προκύψει θα περιέχει τους λογαριασμούς που αναφέρονται, χωρίς ποσά. Τα ποσά πρέπει να τα συμπληρώσει ο χρήστης.


  • Ποσοστά

Η εγγραφή που θα προκύψει θα περιέχει τους λογαριασμούς που αναφέρονται. Τα ποσά θα επιμεριστούν σε κάθε λογαριασμό ανάλογα με το ποσοστό που αναφέρεται στην στήλη Ποσοστό. Το άθροισμα των ποσοστών πρέπει να είναι 100.


  • Ζυγισμένα Ποσοστά

Η εγγραφή που θα προκύψει θα περιέχει τους λογαριασμούς που αναφέρονται. Τα ποσά θα επιμεριστούν σε κάθε λογαριασμό ανάλογα με το Βάρος και την Τιμή του.


  • Ποσοστά στο Σύνολο

Η εγγραφή που θα προκύψει θα περιέχει τους λογαριασμούς που αναφέρονται. Τα ποσά θα επιμεριστούν σε κάθε λογαριασμό ανάλογα με το ποσοστό που θα υπολογιστεί αφού αναχθεί η Τιμή του στο σύνολο.


  • Ποσοστά από Οικονομική Διαχείριση

Εκτός από λογαριασμούς που μπορούν να αναφέρονται, υπάρχει η δυνατότητα, οι λογαριασμοί που θα χρησιμοποιηθούν για την εγγραφή να βρεθούν με βάση τα προθέματα Αναλυτικής Λογιστικής που έχουν τα προγράμματα στα οποία αναλύθηκε η εγγραφή της Γενικής Λογιστικής, ή αν πρόκειται για κίνηση της Αναλυτικής Λογιστικής, των προγραμμάτων στα οποία αναλύθηκε η αρχική εγγραφή της Γενικής Λογιστικής.

Αν υπάρχουν λογαριασμοί χωρίς προθέματα, αυτοί είναι υποχρεωτικό να έχουν Ποσοστό. Για τους λογαριασμούς με προθέματα, τα ποσοστά θα υπολογιστούν με βάση την αναλογία ανάλυσης των ποσών στην Οικονομική Διαχείριση.


Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών λογαριασμών για κάθε μία ανάλυση στην Οικονομική Διαχείριση χρησιμοποιώντας το ακόλουθο σχήμα:

(@101,92.00).@…

(@101,93.00).@…

{94.00}

Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιηθεί εκείνη η γραμμή που το @101 που θα έρθει από τα προθέματα προγραμμάτων είναι αυτό που δηλώνεται το πεδίο «Επιλογή ΚΚ» του άρθρου. Αν δεν βρεθεί καμία γραμμή που να καλύπτει το ΚΚ θα χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός που έχει τις αγκύλες {}.

Αν υπάρχει λογαριασμός τέτοιας κατηγορίας (δηλ. με προθέματα) που έχει συμπληρωμένο ποσοστό, τότε αυτό θα είναι τα ελάχιστο ποσοστό που μπορεί να πάρει, και αν προκύψει να παίρνει μικρότερο ποσοστό από αυτό, τότε θα διορθωθούν όλοι οι άλλοι λογαριασμοί αναλογικά ώστε αυτός ο λογαριασμός να πάρει τουλάχιστον αυτό το ποσοστό. Μόνο ένας λογαριασμός με προθέματα μπορεί να έχει Ποσοστό.

Σε περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός με Ελάχιστο Ποσοστό και  το ποσοστό που έρθει από την Οικονομική Διαχείριση είναι μηδέν, τότε ο λογαριασμός αυτός αντικαθίσταται από τον Εναλλακτικό, ο οποίος και παίρνει το Ελάχιστο Ποσοστό.


  • Ελεύθερος Επιμερισμός από Οικονομική Διαχείριση

Η εύρεση των λογαριασμών γίνεται όπως στην προηγούμενη περίπτωση, δεν συμπληρώνονται όμως ποσά στο άρθρο. Τα ποσά πρέπει να τα συμπληρώσει ο χρήστης.