Εισαγωγή πληρωμών σε καταρτιζόμενους


Προβάλλεται η παρακάτω φόρμα, και ακολούθως συλλέγει την λίστα των ανεξόφλητων προς πληρωμή υποχρεώσεων προς τους καταρτιζόμενους του συγκεκριμένου προγράμματος.Σε περίπτωση σφάλματος, η γραμμή χρωματίζεται με κόκκινο χρώμα και προβάλλεται μήνυμα.

Αν δεν θέλετε να συμπεριληφθούν στη λίστα κάποιοι καταρτιζόμενοι, απλά τους επιλέγετε και τους διαγράφετε με το πλήκτρο "DEL" του πληκτρολογίου.


Αν επιλέξετε το πεδίο "Μόνο ώριμες αμοιβές" θα συμπεριληφθούν αμοιβές που πληρούν τον κανόνα ελάχιστης παρακολούθησης που έχει τεθεί στην κατηγορία αμοιβής καταρτιζομένων.

Στο πεδίο "Περίοδος πληρωμής" μπορείτε να επιλέξετε την περίοδο (1η, 2η κ.ο.κ.) που θέλετε να πληρώσετε. Αφορά κυρίως προγράμματα που η λογιστική εγγραφή πληρωμής γίνεται κατά μήνα.

Στο πεδίο "Έως ημερομηνία" μπορείτε να ορίσετε μέχρι ποιας ημερομηνίας παραστατικά θα εξοφλήσετε.


Τέλος με το πλήκτρο "Δημιουργία πληρωμών και επιστροφή", ενημερώνεται η εντολή πληρωμής με τις επιλεγμένες κινήσεις.