Επεξεργασία εντολής σε τράπεζα


Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να εισάγετε ή να μεταβάλετε τα στοιχεία μιας εντολής.Καταχωρούνται τα παρακάτω στοιχεία :


Στοιχεία πληρωμής

Θέμα

Μια περιγραφή της εντολής

Ημερομηνίες σύνταξης και πληρωμής

Οι ημερομηνίες που συντάσσεται η εντολή και η ημερομηνία που θα εκτελεστεί η πληρωμή στην τράπεζα. Στην ημερομηνία πληρωμής θα γίνουν και οι αυτόματα παραγόμενες λογιστικές εγγραφές πληρωμής. Ως ημερομηνία πληρωμής, θα πρέπει να επιλέξετε μία έγκυρη εργάσιμη ημερομηνία.

Αφορά

Το είδος των δικαιούχων που θα πληρωθούν, όπως συναλλασσόμενοι, καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτές. Ανάλογα με την επιλογή, θα ανοίξει και η αντίστοιχη φόρμα επιλογής κινήσεων για πληρωμή.

Είδος αρχείου

Προς ποια τράπεζα θα γίνει η πληρωμή και αν οι δικαιούχοι τηρούν λογαριασμό στην τράπεζα ή όχι. Ανάλογα με την επιλογή σας, εμφανίζονται στην λίστα των λογαριασμών οι διαθέσιμοι και συνδεδεμένοι λογαριασμοί με την τράπεζα.

Λογαριασμός

Ο λογαριασμός όψεως της τράπεζας αυτής από τον οποίο θα γίνουν οι πληρωμές. Αυτός ο λογαριασμός θα πιστωθεί στις παραγόμενες λογιστικές εγγραφές

Σύβαση

Εφόσον επιλέξετε τον λογαριασμό, στην λίστα αυτή θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες και συνδεδεμένες συμβάσεις. Ανάλογα με την σύμβαση που θα επιλέξετε και το είδος του αρχείου, θα παραχθεί στο αντίστοιχο αρχείο μαζικών πληρωμών σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Ένδειξη εξόδων

Στην περίπτωση εμβάσματος, ορίζεται ποιος αναλαμβάνει τα έξοδα.

Έργο

Μπορείτε να επιλέξετε το είδος του έργου (υποέργο, πρόγραμμα, δράση ή φάση) και να επιλέξετε το συγκεκριμένο έργο για το οποίο θα γίνουν οι πληρωμές. Έτσι έχετε την ευχέρεια να επιλέξετε την πληρωμή μόνο μια φάσης ή και μαζικά όλου του υποέργου.

Έχει παραχθεί αρχείο

Το επιλέγετε όταν ολοκληρώσετε την παραγωγή του αρχείου. Έτσι έχετε εποπτεία των εντολών για τις οποίες έχει παραχθεί αρχείο και των εκκρεμών εντολών.

Έχουν γίνει λογιστικές εγγραφές για την πληρωμή

Επιλέγεται αυτόματα όταν παραχθούν οι λογιστικές εγγραφές. Μπορείτε να το αποεπιλέξετε αν διαγράψετε μόνοι τις παραχθείσες λογιστικές εγγραφές

Να συμπεριλαμβάνονται προϋπολογιστικές

Αν το επιλέξετε, το σύστημα θα συμπεριλάβει και προϋπολογιστικές εγγραφές για την πληρωμή

Ομαδοποίηση κατά συναλλασσόμενο

Αν επιλεγεί, στην περίπτωση που σε κάποιο συναλλασσόμενος οφείλονται πάνω από ένα παραστατικά για το ίδιο έργο, η εντολή προς την τράπεζα περιέχει αθροιστικά το ποσό. Έτσι, ελαχιστοποιούνται ενδεχόμενες χρεώσεις της τράπεζας.


Δημιουργία Λογιστικών Εγγραφών

Αιτιολογία λογιστικού άρθρου

Εάν το αφήσετε κενό, η αιτιολογία δημιουργείται όπως αυτή έχει ορισθεί στις παραμέτρους. Διαφορετικά, συμπληρώστε το κείμενο αιτιολογίας του λογιστικού άρθρου.

Κουμπί Δημιουργίας λογιστικών εγγραφών

Παράγονται οι λογιστικές εγγραφές για τις πληρωμές που περιλαμβάνονται στην εντολή. Ταυτόχρονα διενεργείται η διασταύρωση χρεωπιστώσεων με την αντίστοιχη προς εξόφληση δαπάνη.


Λοιπά

Δημιουργήθηκε και μεταβλήθηκε

Προβάλλονται τα στοιχεία (χρήστης και ημερομηνία/ώρα) της δημιουργίας και μεταβολής της εντολής πληρωμής.

Περιγραφή

Εδώ μπορείτε να εισάγετε μια περιγραφή ή σημειώσεις για την εντολή πληρωμής


Μπορείτε επίσης με τα παρακάτω κουμπιά :

Κατάσταση ελέγχου δημιουργίας αρχείου

Να προβάλλετε μια κατάσταση των περιεχομένων της εντολής (αρχείου) προς την τράπεζα.

Επιλογή κινήσεων για πληρωμή

Ανάλογα με το αν έχετε επιλέξει στο "Αφορά", καταρτιζόμενο ή εκπαιδευτή, προβάλλεται ή φόρμα "Εισαγωγής πληρωμών σε καταρτιζόμενους" ή η φόρμα "Εισαγωγής πληρωμών σε εκπαιδευτές", ή η φόρμα Εισαγωγής πληρωμών σε συναλλασσόμενους.  Αυτές οι φόρμες συλλέγουν τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις προς εκπαιδευτές ή καταρτιζόμενους του επιλεγμένου έργου και τις εισάγουν στην εντολή ή σας αφήνουν να επιλέξετε από το μητρώο των συναλλασσομένων κινήσεις, ακόμα και προκαταβολές.

Εξαγωγή αρχείου

Να παράξετε το αρχείο για τράπεζα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τελευταίας.
Εξαγωγή αρχείου ανά τράπεζα - Σημειώσεις


Η δημιουργία του αρχείου για κάθε τράπεζα διαφέρει και παράγεται διαφορετικό αρχείο.