Δεδομένα Εισόδου - Εξόδου - Διαχείριση απογραφικών δελτίων


Με την εργασία αυτή γίνεται η διαχείριση των απογραφικών δελτίων των ωφελουμένων (διαχείριση απαντήσεων/έλεγχος) και η μεταφόρτωσή τους στο ΟΠΣ.