Προγράμματα


Η

παρακολούθηση των προγραμμάτων τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά την υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους αποτελεί σημαντική λειτουργία για την κάλυψη των απαιτήσεων των θεσμικών πλαισίων που διέπουν τα προγράμματα κατάρτισης με στόχο την αυτοματοποίηση και την ενιαία διαχείριση των δεδομένων σε ταυτόχρονα διαφορετικούς τόπους υλοποίησης.

Η διαχείριση των Προγραμμάτων αναλύεται σε εννέα ενότητες (αναλυτική παρουσίαση των οποίων εμφανίζεται στη συνέχεια):


       Επιχειρησιακό

       Διαχείριση προγραμμάτων

       Προγραμματισμός κατάρτισης

       Παρακολούθηση προγράμματος

       Διαχείριση απουσιών

       Κινήσεις προγραμμάτων

       Περιοδικές καταστάσεις

         Ειδικές καταστάσεις

       Παράμετροι