• Επιβαρύνσεις

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται οι Επιβαρύνσεις που χρησιμοποιούνται στα παραστατικά Αγορών και Πωλήσεων.

Για κάθε Επιβάρυνση συμπληρώνουμε:

  • Κωδικό
  • Περιγραφή
  • Αν είναι Επιβάρυνση Αγοράς ή Πώλησης
  • Αν η αξία της θα υπολογιστεί στην αξία του παραστατικού που θα υποβληθεί στην συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων.
  • Πρόθεμα Επιβάρυνσης (για σύνδεση με την Λογιστική)
  • Πρόθεμα ΦΠΑ Επιβάρυνσης (για σύνδεση με την Λογιστική)
  • Κατηγορία ΦΠΑ (στην οποία υπόκειται η Επιβάρυνση)
  • Τρόπος επιμερισμού της Επιβάρυνσης στο κόστος των ειδών (μόνο για τις Επιβαρύνσεις Αγορών)