• Μεταφορά υπολοίπων λογιστικής

Με την εργασία αυτή γίνεται η μεταφορά των υπολοίπων στην επόμενη χρήση.

Αν η μεταφορά υπολοίπων μπορεί να γίνει τότε εμφανίζεται το μήνυμα που φαίνεται στην οθόνη και μπορεί να προχωρήσει η μεταφορά.


Τα στοιχεία που συμπληρώνει ο χρήστης είναι:

  • Παραστατικό ανοίγματος για τις κινήσεις ανοίγματος στην νέα χρήση
  • Παραστατικό κλεισίματος για τις κινήσεις κλεισίματος στην προηγούμενη χρήση
  • Λογαριασμός ανοίγματος που θα χρησιμοποιηθεί ως αντισυμβαλλόμενος στις κινήσεις ανοίγματος
  • Λογαριασμός κλεισίματος που θα χρησιμοποιηθεί ως αντισυμβαλλόμενος στις κινήσεις κλεισίματος.


Η διαδικασία αυτή είναι προστατευόμενη και ή θα ολοκληρωθεί πλήρως ή δεν θα γίνει καθόλου.