Παράμετροι

Η ενότητα «Παράμετροι» αναφέρεται στον ορισμό του μέγιστου ασφαλιζόμενου ποσού .