Περιεχόμενα Αναβάθμισης – Ενημερώσεων


Voucher – κλειδώματα ημερών

Για την διασφάλιση των δεδομένων, προστέθηκε στην φόρμα εισαγωγής ωρολογίου πρακτικής Voucher το πεδίο «Κλείδωμα μέχρι» σε κάθε καταρτιζόμενο (βλ.εικόνα σε επόμενη ενότητα).

Συνοψίζουμε τα κλειδώματα που υπάρχουν σε αυτή την λειτουργία.

  1. «Κλείδωμα μέχρι» στον συγκεκριμένο καταρτιζόμενο.
  2. «Έλεγχος ωρολογίου» που ισχύει για όλους τους καταρτιζόμενους.
  3. «Κλείδωμα ΑΠΔ», που ισχύει για όλα τα προγράμματα και όλους τους καταρτιζόμενους που έχουν υλοποίηση στον μήνα της κλειδωμένης ΑΠΔ.

Αυτό που ισχύει, είναι ότι η επιλογή «Ανάπτυξη ωρολογίου» δεν επηρεάζει ημερομηνίες που είναι κλειδωμένες με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.


Voucher – αλλαγή εταιρίας πρακτικής

Παρατηρήθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε η αλλαγή της εταιρίας πρακτικής κάποιου ωφελούμενου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Για να καλυφθεί αυτή η δυνατότητα, θα πρέπει να γίνουν τα εξής :

  1. Να είναι καταχωρημένη η εταιρία στην ομάδα εταιριών.
  2. Να εισάγετε την νέα εταιρία και το υποκατάστημα (αν υπάρχει) στην ομάδα καταρτιζομένων. Αυτό δεν αρκεί, απαιτείται και η ενημέρωση του ωρολογίου πρακτικής άσκησης Voucher με βάση το επόμενο βήμα.
  3. Στην φόρμα : «Προγράμματα -> προγραμματισμός πρακτικής άσκησης -> εισαγωγή ωρολογίου πρακτικής άσκησης Voucher»,

Έστω ότι θέλουμε για την καταρτιζόμενη «Ασλανίδου» να ορίσουμε ότι από τις 7/1/2014 και μετά θα κάνει την πρακτική της στην εταιρία «Hellas Union» αντί της «Divani Caravel».

Α. Στην ομάδα καταρτιζομένων, επιλέγουμε για την συγκεκριμένη καταρτιζόμενη την νέα εταιρία της.

Β. Στην παραπάνω φόρμα, ενημερώνουμε το πεδίο «κλείδωμα μέχρι» τοποθετώντας την προηγουμένη της αλλαγής ημερομηνία. Με αυτό τον τρόπο, δεν θα επηρεάσουμε την προηγούμενη εταιρία μέχρι και αυτή την ημερομηνία.

Γ. Εκτελούμε «Ανάπτυξη ωρολογίου». Η λειτουργία αυτή θα ενημερώσει τις ημέρες μετά την ημερομηνία κλειδώματος και θα τοποθετήσει τη νέα εταιρία.


Voucher – διαχείριση υποκαταστημάτων εταριών πρακτικής - έντυπα

Προσαρμόστηκαν τα παραγόμενα έντυπα Voucher ώστε τα ημερήσια δελτία παρακολούθησης ωφελουμένων πρακτικής να κατανέμουν σωστά τους ωφελούμενους στα παραρτήματα των εταιριών.


Voucher – πληροφορίες για καταχώρηση από εταιρίες στο ΕΡΓΑΝΗ

Για την διευκόλυνση των συνεργαζομένων εταιριών πρακτικής άσκησης στην καταχώρηση των ωφελουμένων που κάνουν την πρακτική τους σε αυτές, στο ΕΡΓΑΝΗ, προστέθηκε στο CRM, η λειτουργία «Διαχείριση έργων -> ΕΡΓΑΝΗ – ΥΕΚΑ -> Ειδικά έντυπα – Αγγελίες πρακτικής άσκησης ΕΚΤ».

Από την παρακάτω φόρμα, επιλέγετε το πρόγραμμα και την εταιρία, και ακολούθως με το κουμπί «Δημιουργία αρχείου excel» μπορείτε να παράξετε τα στοιχεία τοποθέτησης των ωφελουμένων στην εταιρία και ακολούθως να αποστείλετε το αρχείο excel σε αυτήν για να προχωρήσει στην καταχώρηση στο ΕΡΓΑΝΗ.


Κατηγορίες αμοιβής καταρτιζομένων – ειδική αμοιβή για τηλεκατάρτιση

Στις κατηγορίες αμοιβής καταρτιζομένων προστέθηκαν δύο ακόμα πεδία αμοιβής ανά ώρα τα οποία αφορούν την αμοιβή του καταρτιζόμενοι για θεωρία και πρακτική αντίστοιχα με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση. Κατά συνέπεια ανακεφαλαιώνουμε την χρήση όλων των πεδίων αμοιβής ανά ώρα :

  1. Στο «Αμοιβή καταρτιζομένου ανά ώρα» εισάγουμε την προβλεπόμενη αμοιβή.
  2. Στο «Πρακτική» εισάγουμε την αμοιβή για την πρακτική στην περίπτωση που διαφέρει από αυτή του (1). Διαφορετικά χρησιμοποιείται το ποσό του (1).
  3. Στο πεδίο «Αμοιβή για τηλεκατάρτιση» εισάγουμε την προβλεπόμενη αμοιβή σε περίπτωση τηλεκατάρτισης αν διαφέρει από το (1). Διαφορετικά χρησιμοποιείται το ποσό του (1).
  4. Στο πεδίο «Τηλεπρακτική» εισάγουμε την προβλεπόμενη ημερομηνία για τπρακτή με τηλεκατάρτιση αν διαφέρει από τα προηγούμενα. Αν το πεδίο μείναι κενό χρησιμοποιείται η τιμή του (3). Αν και αυτό είναι κενό, χρησιμοποιείται η τιμή του (2) και τέλος του (1).

Ώρες κατάρτισης με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, θεωρούνται αυτές που στο περιεχόμενο κατάρτισης έχουν επιλεγμένο το πεδίο «Τηλε» στο θέμα κατάρτισης.

CRM, Leads, έλεγχος μοναδικότητας ΑΦΜ υπό συνθήκες

Μετά από απαίτηση μερικών από τους χρήστες της εφαρμογής προστέθηκε η δυνατότητα ελέγχου μοναδικότητας του ΑΦΜ των lead. Η δυνατότητα αυτή όμως θα πρέπει να ενεργοποιηθεί από όσους την επιθυμούν. Η ενεργοποίηση (ή η απενεργοποιηση αργότερα) γίνεται από το CRM, στην επιλογή «Εργαλεία-> Παράμετροι -> Γενικές παράμετροι». Στην φόρμα που θα ανοίξει επιλέγετε στις παραμέτρους «Leads» την παράμετρο «Να γίνεται έλεγχος διπλοεγγραφών με βάση το ΑΦΜ» και ακολουθως επιλέγετε «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ κατά το δοκούν. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το αποθήκευση μετά την επιλογή σας.

Αυτεπιστασία, φίλτρο και κατανομή ΑΗ σε φάσεις, παραδοτέα

Προστέθηκε η δυνατότητα κατανομής των προϋπολογιστικών ΑΗ, σε κάποιο υποέργο, σε «Φάσεις υλοποίησης» και «Παραδοτέα». Η ανάλυση γίνεται στη σελίδα «Κατανομή σε φάσεις – παραδοτέα». Στην περίπτωση που οι ημερομηνίες έναρξης ή λήξης είναι κενές, το σύστημα λαμβάνει υπόψη τις ημερομηνίες στη σελίδα «Γενικά στοιχεία».

Σημειώνεται ότι οι τιμές υλοποίησης ενημερώνονται αυτόματα από την φόρμα «Πρόσωπα ανά έργο – απολογισμός»

Προστέθηκε επίσης η υποσελίδα «Φίλτρο» με την οποία μπορείτε να φιλτράρετε τις εγγραφές με τα διαθέσιμα πεδία. Σημειώνεται ότι η φόρμα ανοίγει απ’ ευθείας στη σελίδα του φίλτρου χωρίς να περιέχει εγγραφές ώστε να επιλέξετε εσείς ποιες θέλετε.


ΚΑΔ καταρτιζομένων στις περιπτώσεις φορέων που δεν είναι ΚΔΒΜ

Ως γνωστόν, οι ειδικότητες επιδοτούμενων καταρτιζομένων σχετίζονται με το ΚΑΔ των ΚΔΒΜ. Στις περιπτώσεις όμως που ο φορέας δεν είναι ΚΔΒΜ και έχει πολλαπλά ΚΑΔ, και στην φόρμα «Εργαλεία -> Στοιχεία εταιρίας», στη σελίδα «ΙΚΑ κλπ» έχει καταχωρήσει διαφορετικό ΚΑΔ από αυτό το ΚΔΒΜ (8049), για να μπορεί να χρησιμοποιεί στο κύκλωμα των καταρτιζομένων τις ειδικότητες των καταρτιζομένων θα πρέπει να δηλώσει το ΚΑΔ 8049 στις γενικές παραμέτρους.

Θα πρέπει, στις γενικές παραμέτρους, στην ομάδα παραμέτρων «Ασφαλιστικά», στην παράμετρο «ΚΑΔ εταιρίας για εκπαίδευση» να επιλέξετε το «8049»