Υποβολή ΑΠΔ Φεβρουαρίου με αναδρομικό ΑΚΑΓΕ (Σεπτεμβρίου)


Με βάση την εγκύκλιο 61/2013 ΙΚΑ – ΤΕΑΜ, διευκρινίζονται οι διαδικασίες υπολογισμού και υποβολής του ΑΚΑΓΕ.

Με βάση αυτή την εγκύκλιο,

Οι αμοιβές που υπόκεινται σε ΑΚΑΓΕ, περιλαμβάνονται στην ΑΠΔ

με την περιοδική του Φεβρουαρίου 2014, θα συμπεριληφθούν αναδρομικά οι εκπαιδευτές ΑΚΑΓΕ των προηγουμένων μηνών από την έναρξη ισχύος (17/9/2013).

Με την παρούσα ενημέρωση, θα συμπεριλαμβάνονται πλέον στην ΑΠΔ και οι εκπαιδευτές ΑΚΑΓΕ. Για να θεωρηθεί ότι ένας εκπαιδευτής υπόκειται σε ΑΚΑΓΕ αρκεί ένα εκ των παρακάτω :


είτε η ειδικότητά του να είναι 332090

είτε η κατηγορία αμοιβής του να είναι ΑΚΑΓΕ (τσεκαρισμένο το ΑΚΑΓΕ).

 


 


Προτείνουμε το δεύτερο γιατί δεν απαιτεί από εσάς καμία ενέργεια αν έχετε ήδη εντάξει του εκπαιδευτές ΑΚΑΓΕ σε κατηγορία αμοιβής ΑΚΑΓΕ.

Το σύστημα, στην υποβολή ΑΠΔ κατατάσσει τους εκπαιδευτές αυτόματα στην σωστή ειδικότητα (332090) έστω και αν δεν την έχετε επιλέξει στην καρτέλα «ασφαλιστικά» του εκπαιδευτή. Για αυτό τον λόγο μην έχετε ανησυχία αν δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα στα ασφαλιστικά.
Κατά συνέπεια, για την έκδοση της ΑΠΔ Φεβρουαρίου 2014 θα πρέπει :

1. Όλοι οι εκπαιδευτές που υπάγονται σε ΑΚΑΓΕ να έχουν κατηγορία ασφάλισης ΑΚΑΓΕ ή να έχουν ειδικότητα 332090

2. Να γίνει (αν δεν έχει ήδη γίνει) υπολογισμός αμοιβών για όλους τους μήνες, από Σεπτέμβριο μέχρι Φεβρουάριο.

Στην περίπτωση που έχετε ήδη υπολογίσει στους εκπαιδευτές με το παλιό καθεστώς ΙΚΑ, και επιθυμείτε να μην συμπεριληφθούν ως εκπαιδευτές ΑΚΑΓΕ στην περιοδική του Φεβρουαρίου, θα πρέπει να ενημερώσετε στις γενικές παραμέτρους την παράμετρο «ΑΚΑΓΕ: Να μην ενημερώνονται στον υπολογισμό αμοιβών, οι εκπαιδευτές που είχαν ήδη ΙΚΑ και τώρα πέρασαν σε ΑΚΑΓΕ.» με την τιμή «ΝΑΙ» και να δώσετε υπολογισμό για τους μήνες από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιανουάριο.

Έτσι, όσοι εκπαιδευτές έχουν ήδη υπολογισμένο ΙΚΑ δεν θα αλλάξουν σε ΑΚΑΓΕ και θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αργότερα διορθωτική ΑΠΔ χειρόγραφη και να συμψηφίσετε τα χρήματα που έχετε ήδη καταβάλλει για ΙΚΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!


Μόλις ολοκληρώστε τον υπολογισμό θα πρέπει να επαναφέρετε την τιμή αυτής της παραμέτρους στο ΟΧΙ.

Ο Φεβρουάριος πρέπει να υπολογιστεί με την τιμή αυτή στο ΟΧΙ.

3. Η παράμετρος στη σελίδα ασφαλιστικών «Να συμπεριλαμβάνονται οι εκπαιδευτές στην ΑΠΔ» προφανώς πρέπει να έχει τιμή ΝΑΙ.


Από τον επόμενο μήνα και μετά, δεν υπάρχει κάποια ανάγκη ιδιαίτερου χειρισμού. Απλά, οι εκπαιδευτές που θα έχουν κατηγορία ασφάλισης «ΑΚΑΓΕ» είτε ειδικότητα «3302090», θα υπολογίζονται στο ΑΚΑΓΕ.


Χειρισμός Σεπτεμβρίου 2013


Στον Σεπτέμβριο 2013 διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις.

1. Εκπαιδευτές που δεν είχαν ΙΚΑ και θα έχουν πλέον ΑΚΑΓΕ

2. Εκπαιδευτές που είχαν ΙΚΑ και θα έχουν πλέον ΑΚΑΓΕ

3. Εκπαιδευτές που είχαν ΙΚΑ και θα συνεχίσουν να έχουν ΙΚΑ

Οι εκπαιδευτές της πρώτης κατηγορίας πρέπει να έχουν κατηγορία ασφάλισης τύπου ΑΚΑΓΕ με τσεκαρισμένο το «ΑΚΑΓΕ». Έτσι, θα γίνεται υπολογισμός πλέον ΑΚΑΓΕ μετά την 17/9/2013 και δεν θα έχει ΙΚΑ πριν.

Για τους εκπαιδευτές της δεύτερης κατηγορίας, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία ασφάλισης. Συγκεκριμένα πρέπει να έχουν κατηγορία ασφάλισης τύπου επίσης ΑΚΑΓΕ (πχ μπορείτε να δώστε ονομασία κατηγορίας, «ΑΚΑΓΕ (πρώην ΙΚΑ)») αλλά με τσεκαρισμένα και το «ΙΚΑ» και το «ΑΚΑΓΕ». Έτσι θα γίνεται υπολογισμός ΑΚΑΓΕ μετά την 17/9/2013 και υπολογισμός ΙΚΑ μέχρι πριν την ημερομηνία αυτή.

Τέλος, οι εκπαιδευτές της τρίτης κατηγορίας μένουν ως έχουν και το σύστημα συνεχίζει να υπολογίζει ΙΚΑ για όλο τον μήνα και πριν και μετά την 17/9/2013.