Στοιχεία χρήσης

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία κάθε χρήσης. Τα πεδία που συμπληρώνουμε είναι:

  • Την περιγραφή της χρήσης
  • Τις ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης
  • Με τη χρήση του ακόλουθου πλήκτρου η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα μηνιαίες περιόδους χρήσης (ο χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει την περιγραφή των περιόδων)
  • Προσωρινές μεταφορές υπολοίπων λογιστικής (συμπληρώνουμε αυτό το πεδίο όταν έχουν γίνει οι προσωρινές μεταφορές υπολοίπων)
  • Οριστικές μεταφορές υπολοίπων λογιστικής (συμπληρώνουμε αυτό το πεδίο όταν έχουν γίνει οι οριστικές μεταφορές υπολοίπων)
  • Η εφαρμογή συμπληρώνει αυτόματα το πεδίο Ανοιχτή, που δηλώνει αν η χρήση είναι ανοιχτή προς επεξεργασία η έχει κλείσει.

Με το πλήκτρο «Άνοιγμα Νέας Χρήσης» μπορούμε να κάνουμε Άνοιγμα Νέας Χρήσης .