Εργαλεία

Tα «Εργαλεία» αναλύονται σε πέντε ενότητες (αναλυτική παρουσίαση των οποίων εμφανίζεται στη συνέχεια):

       Ασφάλεια

       Στοιχεία εταιρεία

       Στοιχεία χρήσης

       Γενικές παράμετροι

       Αλλαγή ημερομηνίας συστήματος