Παράμετροι προγραμμάτων

Η ενότητα «Παράμετροι» περιλαμβάνει τις κατηγορίες που διαμορφώνουν  τα προγράμματα (επιχειρησιακό, θεματικό πεδίο, τόπος υλοποίησης, ωράριο κ.ά) και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους.