Καταρτιζόμενοι


Τ

όσο η διαχείριση «Καταρτιζομένων» όσο και η διαχείριση Εκπαιδευτών αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαχείρισης παρέχοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης γενικών στοιχείων, υπολογισμού εκπαιδευτικού επιδόματος με συνυπολογισμό των καταχωρημένων απουσιών και πλήθος άλλων στοιχείων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η διαχείριση των Καταρτιζομένων αναλύεται σε τρεις ενότητες (αναλυτική παρουσίαση των οποίων εμφανίζεται στη συνέχεια):

       Διαχείριση Καταρτιζομένων

       Καταστάσεις

       Παράμετροι