• Επαγγέλματα

Στο αρχείο «Επαγγέλματα» καταχωρούνται οι επαγγελματικές δραστηριότητες των συναλλασσομένων όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.