• Κατηγορίες συναλλασσομένων

Με την χρήση της οθόνης «Κατηγορίες συναλλασσομένων» δίνεται η δυνατότητα ευέλικτης στατιστικής κατανομής των συναλλασσομένων (π.χ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διαχωρισμό των συναλλασσομένων ανάλογα με το παράρτημα συνεργασίας τους, ή ανάλογα με το είδος της κύριας συναλλαγής με την εταιρεία).