Συναλλασσόμενοι


Τ

ο αρχείο συναλλασσομένων αποτελεί νοητή προέκταση των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής. Παρακολουθεί όλους τους λογαριασμούς που αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και συνδέεται λειτουργικά με τα περιφερειακά αρχεία εκπαιδευτών – εκπαιδευομένων.

Οι «Συναλλασσόμενοι» αναλύονται σε τρεις ενότητες (αναλυτική παρουσίαση των οποίων εμφανίζεται στη συνέχεια):

       Διαχείριση συναλλασσομένων

       Καταστάσεις

       Παράμετροι

       Ειδικές λειτουργίες