• Κατηγορίες λογαριασμών

Στην ακόλουθη σελίδα ορίζονται οι κατηγορίες λογαριασμών. Αυτές είναι η γέφυρα μεταξύ της Γενικής Λογιστικής και της Οικονομικής Διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα η οικονομική διαχείριση δεν λαμβάνει δεδομένα για κάθε λογαριασμό αλλά για κάθε κατηγορία.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να γίνουν ομαδοποιήσεις λογαριασμών με το ίδιο περιεχόμενο (π.χ. Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματικών και Αμοιβές μη ελευθέρων επαγγελματιών για την οικονομική διαχείριση είναι το ίδιο) με αποτέλεσμα να απλοποιείται η διαδικασία επιμερισμού των δαπανών.

Για κάθε κατηγορία καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία :

  • Κωδικός
  • Περιγραφή
  • Επιλογή (χρησιμοποιείται για την επιλογή των κινήσεων για το γέμισμα των πινάκων αποπληρωμών ανάλογα με το κάθε επιχειρησιακό)
  • Τύπος εισαγωγής δεδομένων (για κινήσεις που ανήκουν σε επιλεγμένες κατηγορίες λογαριασμών πρέπει να καταχωρηθούν επιπλέον πληροφορίες από αυτές που καταχωρούνται στο λογιστικό άρθρο π.χ. οδοιπορικά για τα οποία απαιτείται η καταχώρηση του τόπου αναχώρησης, του τόπου εργασίας, της ημερομηνίας αναχώρησης και της ημερομηνίας επιστροφής)

Για αυτές τις κατηγορίες ορίζουμε ποια δεδομένα πρέπει να εισαχθούν επιπλέον όταν γίνει ο επιμερισμός των κινήσεων.

  • Σύμβαση (με το πεδίο αυτό καθορίζουμε για ποιες κατηγορίες δαπανών πρέπει να δημιουργηθεί σύμβαση ώστε στη συνέχεια η εφαρμογή να μπορέσει να παρακολουθήσει την δημιουργία τους ή να τις πράξει).