• Τύποι λογαριασμών

Η εφαρμογή, για να μπορεί να διαχειριστεί σωστά τους λογαριασμούς χρειάζεται να γνωρίζει κάποια στοιχεία για αυτούς. Αντί να δίνονται τα στοιχεία αυτά για κάθε λογαριασμό, δημιουργούνται «τύποι λογαριασμών» στους οποίους δίνονται τα στοιχεία, αυτά τους οποίους τελικά κληρονομούνται στους λογαριασμούς μέσω του πεδίου «Τύπος Λογαριασμού».Τα στοιχεία αυτά είναι:

 • Τίτλος για δίαχείριση : τίτλος που χρησιμοποιείται σε ορισμένες καταστάσεις οικονομικής διαχείρισης
 • Επιμερισμός : Από προεπιλογή είναι "Ανάλογα με την υποκατηγορία". Αν είναι έξοδα δηλαδή επιμερίζεται και αντιστρόφως. Εδώ παρέχονται άλλες δύο επιλογές που αγνούν την υποκατηγορία : α) επιμερίζεται και β) δεν επιμερίζεται.
 • Παρακολούθηση εξοφλήσεων : Αν επιλεγεί, ο λογαριασμός θα περιληφθεί στο σύστημα διασταύρωσης χρεωπιστώσεων λογαριασμών (συνήθως αφορά λογαριασμούς ασφαλιστικών και φόρων).
 • Εξαίρεση από ΚΕΠΥΟ ; αν οι κινήσεις του λογαριασμού δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στη ΜΥΦ.
 • Κατηγορία (Ενεργητικό,Παθητικό, Εκμετάλλευση, Αποτελέσματα, Τάξεως)
 • Υποκατηγορία (Πάγιο Ενεργητικό, Αποθέματα, Απαιτήσεις και διαθέσιμα, Καθαρή Θέση / Προβλέψεις / Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, Έξοδα, Έσοδα, Αποτελέσματα, Τάξεως χρεωστικοί, Τάξεως πιστωτικοί)
 • Αν ο λογαριασμός είναι:
  • Ταμείο
  • Φ.Π.Α.
  • Παρακράτηση φόρου
  • Παρακράτηση χαρτοσήμου
  • Αμοιβή με παρακράτηση
  • Αμοιβή χωρίς παρακράτηση