Στην παρακάτω σελίδα περιγράφεται η ροή εργασίας για την προετοιμασία ενός επιχειρησιακού με χρήση των ομάδων κατανομής


Σημείωση: Οι ομάδες κατανομής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να ενταχθούν σε αυτές καταρτιζόμενοι και στελέχη/σύμβουλοι, ώστε πριν την ένταξη τους σε ομάδες κατάρτισης, να μπορούν αφενός οι πρώτοι να συμπληρώνουν δελτία εισόδου και να αναρτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αφετέρου αμφότεροι, να συμμετέχουν σε δράσεις συμβουλευτικής πριν την έναρξη της κατάρτισης.

Σε αυτή τη ροή εργασίας, οι καταρτιζόμενοι προς επιλογή είτε υπάρχουν ήδη στο μητρώο των καταρτιζομένων, είτε δημιουργούνται και εντάσσονται αυτόματα μέσω τις διαχείρισης των αιτήσεων.


 

Ροή εργασίας - Βήματα


[ 1 ] Άνοιγμα επιχειρησιακού


Από την διαχείριση επιχειρησιακών, ανοίγετε (ή δημιουργείτε με αντιγραφή) ένα νέο επιχειρησιακό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση των ομάδων κατανομής. Σε αυτό το επιχειρησιακό θα πρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους που προβλέπονται (είδος, πρότυπα, τίτλοι, κατηγορίες αμοιβής).

 


Στην διαχείριση των δικαιολογητικών, ορίζετε τα δικαιολογητικά της ομάδας κατανομής, που θα πρέπει να προσκομίσει ο ωφελούμενος.
[ 2 ] Δημιουργία ομάδων κατανομής


Από το μενού διαχείρισης ομάδων προγραμμάτων, δημιουργείτε τις ομάδες κατανομής (σε επίπεδο υποέργου και κάτω που ανήκουν στο επιχειρησιακό).

Σημείωση: Αυτό σημαίνει πως έχετε ήδη δημιουργήσει τα υποέργα ή και τα προγράμματα ακόμα (εάν επιλέξετε αυτό το επίπεδο) στο επιχειρησιακό, προκειμένου αυτά να είναι διαθέσιμα για επιλογή.[ 3 ] Ένταξη καταρτιζομένων / εκπαιδευτών / στελεχών σε ομάδες κατανομής - Ανάθεση Συμβούλων


Σε κάθε ομάδα κατανομής, εισάγετε τους καταρτιζόμενους στην ομάδα καταρτιζομένων και τους συμβούλους στην ομάδα εκπαιδευτών/στελεχών. Εάν η υλοποίηση του έργου περιέχει και συμβουλευτική, τότε αναθέτετε στους ωφελούμενους τον σύμβουλο που θα έχουν.


[ 4 ] Παραμετροποίηση προτύπων email / Λογαριασμός αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας


Στο SharpCRM (διαχείριση προτύπων επικοινωνιών), δημιουργείτε τα πρότυπα email που θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που αφορούν σε ενημέρωση των χρηστών για δημιουργία του λογαριασμού τους, για αλλαγή κωδικού πρόσβασης, για αποστολή κωδικού επαλήθευσης και ηλεκτρονικής υπογραφής συμφωνητικών κ.α. Τα πρότυπα emails χρησιμοποιούν πεδία συγχώνευσης ώστε να αποστέλλονται προσωποποιημένα.[ 5 ] Παραμετροποίηση προτύπων email / Λογαριασμός αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Εάν τα προγράμματα περιέχουν 'Συμβουλευτική', η οποία είναι συνδεδεμένη με πάροχο συμβουλευτικής, σε αυτό το βήμα δημιουργείτε χρήστες στο συνδεδεμένο πάροχο. (Στην εσωτερική συμβουλευτική του ArgusERP, δεν χρειάζεται αυτό).[ 6 ] Παραμετροποίηση προτύπων email / Λογαριασμός αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Εάν η συμπλήρωση των δελτίων εισόδου/εξόδου γίνει με χρήση του συστήματος, δημιουργείτε πακέτα συμπλήρωσης δελτίων, των ωφελουμένων κάθε ομάδας κατανομής.