Στην παρακάτω σελίδα περιγράφονται οι ενέργειες υλοποίησης προγράμματος

Σημείωση: Αυτή η ροή εργασίας προϋποθέτει ότι έχουν γίνει όλες οι ενέργειες προετοιμασίας του προγράμματος κατάρτισηςΡοή εργασίας - Βήματα
 
[ 1 ] Δημιουργία χρηστών Πλατφόρμας ArgusWEB


Εφόσον χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα ArgusWEB για να παρέχετε διαδικτυακές υπηρεσίες στους ωφελούμενους των προγραμμάτων, σε αυτό το βήμα τους δημιουργείτε λογαριασμό σύνδεσης (όνομα/κωδικό χρήστη) ώστε να μπορούν να συνδέονται Online και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες.[ 2 ] Αποστολή email / Ενημέρωση χρηστών για είσοδο μέσω ArgusWEB


Εφόσον χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα ArgusWEB για να παρέχετε διαδικτυακές υπηρεσίες στους ωφελούμενους των προγραμμάτων, σε αυτό το βήμα τους δημιουργείτε λογαριασμό σύνδεσης (όνομα/κωδικό χρήστη) ώστε να μπορούν να συνδέονται.


[ 3 ] Δημιουργία εντύπων έναρξης


Δημιουργείτε τα προβλεπόμενα έντυπα (έναρξη προγράμματος, κατάσταση καταρτιζομένων, ωρολόγιο, κατάσταση εκπαιδευτών, κτλ)[ 4 ] Παρακολούθηση υλοποίησης


Παρακολουθείτε την πορεία υλοποίησης του προγράμματος:

  • Έλεγχος της πορείας υλοποίησης του ωρολογίου (με όλους τους αυτοματισμούς όταν γίνεται χρήση διασυνδεδεμένων υπηρεσιών τηλεκατάρτισης)
  • Αξιολόγηση και έλεγχος των δικαιολογητικών των καταρτιζομένων
  • Δημιουργία των εντύπων υλοποίησης, (όπου προβλέπεται) όπως ημερήσιο δελτίο παρακολούθησης, αίτημα αντικατάστασης, μηνιαίο δελτίο παρακολούθησης,
  • Αποστολή δελτίων εισόδου/εξόδου
  • Παρακολούθηση υλοποίησης συνεδριών
  • Συγχρονισμός δεδομένων παρακολούθησης
  • Μεταβολές ομάδας καταετιζομένων
  • Καταχώρηση απουσιών (Σημείωση: Εάν γίνεται χρήση της πλατφόρμας ArgusWEB με διασυνδεδεμένες υπηρεσίες τηλεκατάρτισης, οι απουσίες της ασύγχρονης ενημερώνονται αυτόματα, όπως αυτόματα επιμερίζονται και οι ώρες παρακολούθησης της ασύγχρονης)[ 5 ] Ερωτηματολόγια - Αξιολόγηση


Στο τέλος του προγράμματος, δημιουργείτε ερωτηματολόγια αξιολόγησης τα οποία μπορούν να απαντήσουν Online οι ωφελούμενοι του προγράμματος.[ 6 ] Διαχείριση πιστοποίησης


Παραμετροποιείτε και διαχειρίζεστε τις εξετάσεις πιστοποίησης. Εφόσον χρησιμοποιείτε τους διασυνδεδεμένους παρόχους πιστοποίησης, αυτόματα λαμβάνετε και τα αποτελέσματα της πιστοποίησης.[ 7 ] Δημιουργία εντύπων λήξης / Εκθέσεις αξιολόγησης


Παράγετε τα έντυπα λήξης , έκθεση αξιολόγησης (με δεδομένα από τα ερωτηματολόγια), κτλ. Δημιουργείτε αυτόματα τις εντολές πληρωμής / αμοιβών καταρτιζομένων/εκπαιδευτών.