Στην παρακάτω σελίδα περιγράφεται η ροή εργασίας για την προετοιμασία ενός επιχειρησιακού και η διαδικασία έναρξης προγραμμάτων


Σημείωση: Εάν τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με σύγχρονη/ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, θα πρέπει να έχει γίνει προηγηθεί η παραμετροποίηση των παρόχων σύγχρονης/ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, των μαθημάτων και των δομών μαθημάτων ασύγχρονης.


 

Ροή εργασίας - Βήματα
[ 1 ] Άνοιγμα επιχειρησιακού


Από την διαχείριση επιχειρησιακών, ανοίγετε (ή δημιουργείτε με αντιγραφή) ένα νέο επιχειρησιακό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση των υποέργων και προγραμμάτων. Σε αυτό το επιχειρησιακό θα πρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους που προβλέπονται (είδος, πρότυπα, τίτλοι, κατηγορίες αμοιβής.

 [ 2 ] Επιχειρησιακό / Δομή περιεχομένου κατάρτισης


Στην φόρμα διαχείρισης δομής περιεχομένου κατάρτισης, εισάγετε τις ειδικότητες που θα χρησιμοποιήσετε στα προγράμματα κατάρτισης. Εάν πρόκειται για περιεχόμενο που αφορά σε ασύγχρονη τηλεκατάρτιση και έχετε κάνει την παραμετροποίηση που απαιτείται, τότε συνδέεται τις ειδικότητες με τα αντίστοιχα μαθήματα (courses) του παρόχου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.Για κάθε ειδικότητα, εισάγετε το πρότυπο περιεχόμενό της. Ουσιαστικά, δημιουργείτε την "συνταγή" των ενοτήτων και της διδακτέας ύλης, έτσι ώστε σε κάθε πρόγραμμα/τμήμα που θα έχει αυτή την ειδικότητα, να δημιουργείτε αυτόματα το περιεχόμενο του. Εάν πρόκειται για περιεχόμενο που αφορά σε ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, συνδέετε το κάθε μάθημα με την αντίστοιχη ενότητα (scorm/scoe) του μαθήματος.

Στο περιεχόμενο εισάγετε τις προβλεπόμενες ώρες και επιλέγετε (τσεκ) εάν αφορά σε σύγχρονη ή ασύγχρονη τηλεκατάρτιση (ή δια ζώσης - κενό).  Εάν οι ωφελούμενοι , κατά την έναρξη της κατάρτισης, θα πρέπει να προσκομίσουν κάποια δικαιολογητικά, ή να υπογράψουν συμφωνητικά, τότε ορίζετε τα δικαιολογητικά αυτά στην αντίστοιχη φόρμα.

Εφόσον χρησιμοποιείτε το ArgusWEB, τα δικαιολογητικά αυτά παραμετροποιούνται για διαχείριση μέσω διαδικτύου.

[ 3 ] Παραμετροποίηση δελτίων εισόδου-εξόδου


Εφόσον οι ωφελούμενοι θα συμπληρώσουν δελτία εισόδου/εξόδου μέσω του συστήματος, στην φόρμα παραμετροποίησης του επιχειρησιακού, ορίζετε το πρότυπο είδος δελτίων που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς επίσης εισάγετε τις όποιες εξαιρέσεις ή προσθήκες ερωτήσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. (Τις πρότυπες ερωτήσεις και αυτές που έχουν προστεθεί/εξαιρεθεί, μπορείτε να τις δείτε στο SharpCRM και στις παραμέτρους).[ 4 ] Παραμετροποίηση προτύπων email / Λογαριασμός αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας


Στο SharpCRM (διαχείριση προτύπων επικοινωνιών), δημιουργείτε τα πρότυπα email που θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που αφορούν σε ενημέρωση των χρηστών για δημιουργία του λογαριασμού τους, για αλλαγή κωδικού πρόσβασης, για αποστολή κωδικού επαλήθευσης και ηλεκτρονικής υπογραφής συμφωνητικών κ..α Τα πρότυπα emails χρησιμοποιούν πεδία συγχώνευσης ώστε να αποστέλλονται προσωποποιημένα.[ 5 ] Δημιουργία υποέργων / προγραμμάτων κατάρτισης


Από το μενού διαχείρισης προγραμμάτων, δημιουργείτε και παραμετροποιείτε τα υποέργα και τα προγράμματα κατάρτισης που θα περιέχονται σε αυτά, ορίζοντας τις ημερομηνίες έναρξης, τους υπευθύνους, τους παρόχους σύγχρονης/ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, τις ειδικότητες που θα χρησιμοποιηθούν, κτλ.
[ 6 ] Δημιουργία περιεχομένου κατάρτισης προγραμμάτων


Σε κάθε πρόγραμμα, εισάγετε το περιεχόμενο κατάρτισης. Αυτό γίνεται αυτόματα εφόσον έχετε συνδέσει τις ειδικότητες με το περιεχόμενό τους.
[ 7 ] Δημιουργία ομάδων καταρτιζομένων / εκπαιδευτών / συνεργατών


Σε κάθε πρόγραμμα/τμήμα που έχετε δημιουργήσει, επιλέγετε από τα μητρώα καταρτιζομένων/εκπαιδευτών/συναλλασσομένων τους αντίστοιχους συμμετέχοντες σε κάθε πρόγραμμα, δημιουργώντας τις ομάδες κατάρτισης. Εάν έχετε επιλέξει διαφορετικό τρόπο υλοποίησης στο κομμάτι αυτό, οι ομάδες μπορεί να έχουν προκύψει είτε από εισαγωγή μέσω excel, είτε από ομάδες κατανομής, είτε από αιτήσεις υποψηφίων.

Συνδέετε επίσης το προβλεπόμενο περιεχόμενο με τον αντίστοιχο εκπαιδευτή/αναπληρωτή.


[ 8 ] Δημιουργία ωρολογίου προγραμμάτων


Δημιουργείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε προγράμματος[ 9 ] Δημιουργία πακέτου απαντήσεων απογραφικών


Εάν η συμπλήρωση των δελτίων εισόδου/εξόδου γίνει με χρήση του συστήματος, δημιουργείτε πακέτα συμπλήρωσης δελτίων, των ωφελουμένων κάθε προγράμματος.
[ 10 ] Δημιουργία χρηστών e-Learning / Συμβουλευτικής


Εφόσον θα πραγματοποιηθεί ασύγχρονη τηλεκατάρτιση και έχετε κάνει την απαραίτητη παραμετροποίηση του παρόχου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, δημιουργείτε αυτόματα τους χρήστες στον πάροχο και τους εγγράφετε στο course που θα παρακολουθήσουν. Ομοίως, εάν τα προγράμματα περιέχουν 'Συμβουλευτική', η οποία είναι συνδεδεμένη με πάροχο συμβουλευτικής, σε αυτό το βήμα δημιουργείτε χρήστες στο συνδεδεμένο πάροχο. (Στην εσωτερική συμβουλευτική του ArgusERP, δεν χρειάζεται αυτό).