Εισαγωγή παραστατικών καταρτιζομένων (Voucher κλπ)


Στην παρακάτω φόρμα, μπορείτε να επιλέξετε και να δημιουργήσετε παραστατικά τιμολόγησης που αφορούν τιμολόγηση σε καταρτιζόμενους (πχ voucher ή άλλα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα).Επιλέγετε αρχικά την φάση για την οποία θέλετε έκδοση, και το σύστημα εμφανίζει όλους τους καταρτιζόμενους αυτής της φάσης. Ακολούθως στο κάτω μέρος, επιλέγετε :


ημερομηνία έκδοσης και σειρά έκδοσης,

Θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία των παραστατικών

Αν τα παραστατικά θα εκδοθούν

Αν ναι, τα παραστατικά καταχωρούνται προς έκδοση, διαφορετικά ως χειρόγραφα

Αν θέλετε να εκδώσετε για τον επιλεγμένο καταρτιζόμενο

Αν όχι, θα γίνει έκδοση για όλους

Επιλογή τύπου έκδοσης

Επιλέγετε τον τύπο της έκδοσης όπως έχει οριστεί στις παραμέτρους. Πχ για τα προγράμματα voucher, επιλέγετε μεταξύ θεωρίας ή πρακτικών
Αφού καταχωρήσετε τα παραπάνω στοιχεία, με το πλήκτρο "Δημιουργία παραστατικών" γίνεται καταχώρηση των παραστατικών στην φόρμα διαχείρισης αγορών - πωλήσεων