Η αναβάθμιση 160-161 (17/1/2021) περιέχει τα ακόλουθα :


ArgusERP

Γεωγραφική ΚατανομήΜπήκε ο κωδικός. Βγαίνει στα ορισμένα έντυπα όπως πχ τα έντυπα σε excel για 089, 024 στη θέση «Κωδικό υποέργου» .

Το κουμπί «Ενημέρωση κατανομής …» ενημερώνει μαζικά τους καταρτιζόμενους (στην ομάδα) για την κατανομή τους. Φαίνεται στην ομάδα.
Διαχείριση προγραμμάτων

Στη διαχείριση προγραμμάτων στα υποέργα στη σελίδα γεωγραφική κατανομή καταρτιζομένων βγαίνουν στατιστικάΠρογραμματισμός υλοποίησης - Απολογισμός Ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

Προστέθηκε φόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης του απολογισμού ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Στην φόρμα αυτή, εμφανίζονται τα δεδομένα παρακολούθησης της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, όπως αυτά συλλέγονται και ενημερώνονται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης με την πλατφόρμα moodle.

Για κάθε φάση προγράμματος, εμφανίζονται ανά ενότητα και δραστηριότητα, οι καταγεγραμμένες ώρες των μαθητών, σε κάθε ημερομηνία.Επίσης, αναλυτικά για κάθε μαθητή, εμφανίζονται αναλυτικά οι χρόνοι έναρξης και διάρκεια παρακολούθησης κάθε δραστηριότητας σε κάθε ημέρα.

Επιχειρησιακό - Δομή περιεχομένου κατάρτισης

Προστέθηκε η δυνατότητα αρχικής παραμετροποίησης του περιεχομένου ("συνταγής") και σύνδεσης/αντιστοίχηση των ειδικοτήτων, μαθημάτων και περιεχομένου μαθημάτων με ενότητες/δραστηριότητες του moodle.

Με αυτόν τον τρόπο, κατά την αυτόματη δημιουργία περιεχομένου σε κάποιο πρόγραμμα, γίνονται αυτόματα και οι συνδέσεις με τα τις ενότητες, έτσι ώστε απολογιστικά στα έντυπα, να αποτυπώνονται οι χρόνοι παρακολούθησης κάθε ενότητας.Εάν δεν έχει γίνει από την αρχή η παραμετροποίηση και αντιστοίχηση, αλλά γίνει εκ των υστέρων (αφού έχετε ήδη εισάγει περιεχόμενο στα προγράμματα), τότε παρέχεται η δυνατότητα να γίνει ενημέρωση συνδεδεμένου περιεχομένου κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί.

Περιεχόμενο κατάρτισης - χρονοδιάγραμμα

Προστέθηκαν πεδία αντιστοίχησης του περιεχομένου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης με αυτά του moodle.

Έτσι, στο περιεχόμενο κατάρτισης υπάρχει το πεδίο Section στο eLearning. Εάν έχει γίνει από την αρχή η παραμετροποίηση και σύνδεση στη δομή περιεχομένου του επιχειρησιακού, τότε επιλέγοντας το αντίστοιχο μάθημα, θα φέρνει αυτόματα και το συνδεδεμένο section. Διαφορετικά, εάν έχει γίνει εκ των υστέρων η παραμετροποίηση, τότε με την ενέργεια ενημέρωσης συνδεδεμένου περιεχομένου στη δομή, αυτόματα θα ενημερώσει το section.

Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει η διασύνδεση και ο αυτοματισμός, ο χρήστης μπορεί να αντιστοιχίσει χειροκίνητα το περιεχόμενο με κάθε μάθημα και κάθε section.

Αντίστοιχα ισχύσει και το περιεχόμενο κάθε ενότητας και Scorm.

MyData

Προστέθηκε οδηγός παραμετροποίησης των φορμών λογιστικής (κωδικοί ΦΠΑ, παραστατικά, άρθρα), κτλ έτσι ώστε να γίνονται όλοι οι αυτοματισμοί στην λειτουργία των myDataSharpCRM

Διαχείριση συγχρονισμού παρόχων eLearning

Προστέθηκε λειτουργία Λήψης Δομής όλων των συγχρονισμένων μαθημάτων. Με αυτή τη λειτουργία, για όλα τα συγχρονισμένα μαθήματα της βάσης δεδομένων, εκτελείται η διαδικασία της λήψης της δομής ενοτήτων, δραστηριοτήτων και scoes.

Ομάδες Κατανομής

Δυνατότητα μαζικής αποθήκευσης αποδεκτών δικαιολογητικών/εγγράφων