Συμπλήρωση αίτησης Voucher 2020, "Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής"


Συμπλήρωση αίτησης


Για να συμπληρώσετε την αίτηση στο νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει:

Στο Argus,

1. Να δημιουργήσετε ένα επιχειρησιακό τύπου Voucher, αντιγράφοντας ένα σχετικό μέσω της γνωστής διαδικασίας και να επιλέξετε στις παραμέτρους του επιχειρησιακού το είδος : Voucher 2021 (Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής)2.Εάν θέλετε, μπορείτε να να δημιουργήσετε ένα υποέργο στο επιχειρησιακό αυτό και να εισάγετε ως ημερομηνία στην "περίοδο υλοποίησης από".


Στο SharpCRM,

3. Να δημιουργήσετε μια ή περισσότερες ομάδες στόχου, με μέλη τα Leads ή καταρτιζόμενους για τους οποίους θέλετε να υποβάλετε την αίτηση.

   Στην ομάδα στόχου, και στο πεδίο Έργο, θα επιλέξετε αντίστοιχα το επιχειρησιακό ή το υποέργο.


Έχοντας κάνει τα παραπάνω, κάνοντας δεξιό κλικ σε κάθε μέλος της ομάδας στόχου, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού στο οποίο θα βρείτε την επιλογή:Με την επιλογή σας, θα ανοίξει ο Google Chrome και στη συνέχεια η φόρμα διαχείρισης υποβολής της αίτησης, με τα στοιχεία του ωφελούμενου.


Στην σελίδα ΒΗΜΑ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της αίτησης, κάνετε κλικ στο κουμπί Βήμα 1: Προσωπικά Στοιχεία, ώστε αυτόματα να καταχωρηθούν τα στοιχεία της σελίδας αυτής, αντλώντας τα από τα ήδη καταχωρημένα του μητρώου.

Ομοίως, κάνετε κλικ στο κουμπί Βήμα 2: Στοιχεία Κατοικίας/Επικοινωνίας για να συμπληρώσετε τα στοιχεία της αντίστοιχης σελίδας.

Ομοίως, κάνετε κλικ στο κουμπί Βήμα 4: Στοιχεία μοριοδότησης,  για να συμπληρώσετε τα στοιχεία της αντίστοιχης σελίδας.

Ομοίως, κάνετε κλικ στο κουμπί Βήμα 5: Επιλογές συμμετοχής στη δράση,  για να συμπληρώσετε τα στοιχεία της αντίστοιχης σελίδας.

Ομοίως, κάνετε κλικ στο κουμπί Βήμα 6: Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων,  για να "τσεκαριστούν" οι επιλογές.

Εφόσον ελέγξετε τα προς υποβολή στοιχεία και υποβάλετε την αίτηση, θα σας δοθεί από την σελίδα του voucher.gov ο ΚΑΥΑΣ της αίτησης.

Εκτυπώστε την αίτηση για να την έχετε και αντιγράψτε τον ΚΑΥΑΣ και επικολλήστε τον στο πεδίο ΚΑΥΑΣ της φόρμας διαχείρισης υποβολής.

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί


Με την παραπάνω ενέργεια, το παράθυρο διαχείρισης υποβολής της αίτησης θα κλείσει, το παράθυρο του Google Chrome θα κλείσει και ο ΚΑΥΑΣ θα καταχωρηθεί στην ομάδα στόχο στο πεδίο "ΚΑΥΑΣ", στην εγγραφή για την οποία κάνατε την υποβολή, καθώς επίσης θα τσεκαριστεί και το πεδίο "Αίτηση Voucher".


Με αυτόν τον τρόπο έχετε συγκεντρωτικά της υποβολές σας και τα ΚΑΥΑΣ αυτών.


Στοιχεία αυτόματης συμπλήρωσης της αίτησης


Τα στοιχεία της αίτησης συμπληρώνονται αυτόματα από τα μητρώα καταρτιζομένων και Leads και αντλούν πληροφορίες ως εξής:Πεδία Αίτησης

Μητρώο Καταρτιζομένων

BHMA 1: Όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, Φύλο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, Αριθμός δελτίου ανεργίας

Συμπληρώνεται αυτόματα από τα αντίστοιχα πεδία της καρτέλας του καταρτιζόμενου και lead. Γίνεται ταυτοποίηση με τα στοιχεία που διατηρεί ο ΟΑΕΔ.

BHMA 2: Περιφερειακή ενότητα, Δήμος, Πόλη, Οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, email

Συμπληρώνεται αυτόματα από τα αντίστοιχα πεδία της καρτέλας του καταρτιζόμενου και lead. Για την ορθή συμπλήρωση τις περιφερειακής ενότητας και δήμου, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει σωστά το πεδίο ΟΤΑ στο μητρώο.

ΒΗΜΑ 3: Στοιχεία Εκπαίδευσης

Επιλέγετε το πεδίο

ΒΗΜΑ 4: Στοιχεία Μοριοδότησης

Συμπληρώνεται αυτόματα με τιμές από τα πεδία Εισόδημα (ποσό) και εάν το εισόδημα είναι Οικογενειακό ή Ατομικό, από τα αντίστοιχα πεδία στα μητρώα καταρτιζομένων και Leads.

Το πεδίο Διαθέτω Επαγγελματική Εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, συμπληρώνεται ως εξής:


 

Καταρτιζόμενος

Στις παραμέτρους καταρτιζομένων και στα είδη προγραμμάτων κατάρτισης, θα βρείτε το είδος Προγράμματα κοινωφελούς - επαγγελματική εμπειρία με κωδικό 99001~

Προσθέτοντας πρόγραμμα με αυτό το είδος, στην καρτέλα κατάρτιση του μητρώου καταρτιζομένων,  θα έχει σαν αποτέλεσμα η τιμή απάντησης στην ερώτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας να είναι ΝΑΙ. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι ΟΧΙ.

 

Lead

Στην καρτέλα Voucher 1 του μητρώου Leads, υπάρχει το πεδίο Έχει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε επαγγέλματα του Κλάδου. Εάν αυτό έχει επιλεγεί, θα έχει σαν αποτέλεσμα η τιμή απάντησης στην ερώτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας να είναι ΝΑΙ. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι ΟΧΙ.


ΒΗΜΑ 5: Επιλογές Συμμετοχής στη Δράση

Συμπληρώνεται αυτόματα με την περιφέρεια διαμονής του ωφελούμενου, όπως έχει ορισθεί και στο βήμα 2.

ΒΗΜΑ 6: Αποδοχή όρων και προϋποθέσεις

Επιλέγονται όλες οι δηλώσεις/αποδοχές.