Περιεχόμενα Αναβάθμισης – Έκδοσης 153

Η αναβάθμιση 145 περιέχει τα ακόλουθα :SharpCRM

Διαχείριση αιτήσεων

Στον πίνακα διαχείρισης αιτήσεων, προστέθηκαν στήλες:

  • Είναι χρήστης eLearning (εάν η αίτηση έχει συνδεθεί με καταρτιζόμενο ο οποίος έχει συνδεδεμένο λογαριασμό σε τηλεκατάρτιση)
  • Είναι εγγεγραμμένος σε eLearning (εάν η αίτηση έχει συνδεθεί με καταρτιζόμενο ο οποίος έχει συνδεδεμένο λογαριασμό σε τηλεκατάρτιση και είναι εγγεγραμμένος σε course)
  • Ανήκει σε ομάδα κατανομής (Proclam) (εάν η αίτηση έχει συνδεθεί με καταρτιζόμενο ο οποίος ανήκει σε ομάδα κατανομής)
  • Παρατηρήσεις (κείμενο το οποίο εισάγει ο χειριστής, είτε μαζικά, είτε σε κάθε μία αίτηση, κάνοντας δεξί κλικ στην επιλεγμένη και επιλέγοντας Μαζική Ανάθεση κατάστασης επιλογής)
  • Προσθήκη Βαθμού Προ-βαθμολόγησης. Ανάλογα με την έκφραση υπολογισμού του βαθμού και εάν αυτή λαμβάνει υπόψη υποβληθέντα δικαιολογητικά, κατά τη διαδικασία προβαθμολόγησης, ο βαθμός προκύπτει από τα δηλωθέντα (δηλαδή υπολογίζει ως σωστά και αποδεκτά τα δικαιολογητικά). Στη συνέχεια, ο χειριστής, μπορεί ελέγξει τα δικαιολογητικά ή να αλλάξει κάποια μοριοδοτούμενα στοιχεία της αίτησης και να προβεί σε κανονική βαθμολόγηση. Έτσι υπάρχει και ο αρχικός βαθμός (προβαθμολόγηση) και ο τελικός.
  • Ανήκει σε ομάδα (εάν η αίτηση έχει συνδεθεί με καταρτιζόμενο ο οποίος έχει ενταχθεί σε ομάδα καταρτιζομένων)

Ενημερώθηκε η δυνατότητα Σύνδεσης επιλεγμένων αιτήσεων με μητρώο και εισαγωγή σε ομάδα. Με δεξί κλικ στις επιλεγμένες αιτήσεις, εμφανίζεται η φόρμα σύνδεσης όπου ο χρήστης έχει την δυνατότητα να συνδέσει/δημιουργήσει καταρτιζόμενους από τις αιτήσεις, να τους εντάξει ταυτόχρονα και σε ομάδα καταρτιζομένων ή να τους εντάξει ταυτόχρονα και σε ομάδα κατανομής.

Παραμετροποίηση αιτήσεων

Στην καρτέλα βαθμολόγηση/μοναδικότητα, προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής κριτηρίων/εκφράσεων υπολογισμού. Έτσι, στις εκφράσεις υπολογισμού μπορούν να ορισθούν κριτήρια που υπολογίζουν επί μέρους βαθμούς. Για παράδειγμα, μπορεί να ορισθεί κριτήριο Κ1 που να υπολογίζει μόρια με βάση την ηλικία, Κ2 που να υπολογίζει μόρια με βάση το εισόδημα, Κ3 που να υπολογίζει μόρια με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο, κτλ.... Ο κεντρικός τύπος μοριοδότησης της αίτησης μπορεί να λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια σε αυτή τη καρτέλα και να υπολογίζει τον τελικό βαθμό, για παράδειγμα 0,25*Κ1 + 0,25*Κ2 + 0,5*Κ3, κτλ..

Διαχείριση έργων - ομάδες καταρτιζομένων

Προστέθηκε η δυνατότητα διαχείρισης δικαιολογητικών/αρχείων/πρωτοκόλλων στους καταρτιζόμενους μιας ομάδας. Η διαχείριση των δικαιολογητικών γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στις αιτήσεις. Τα δικαιολογητικά, εισάγονται είτε από τον χειριστή, είτε μέσω της πλατφόρμας ArgusWeb, απευθείας από τον καταρτιζόμενο που συμμετέχει σε πρόγραμμα και έχει λογαριασμό web.

Διαχείριση έργων - ομάδες κατανομής

Προστέθηκε η διαχείριση των καταρτιζομένων που συμμετέχουν σε ομάδες κατανομής, με δυνατότητα διαχείρισης δικαιολογητικών/αρχείων/πρωτοκόλλων. Τα δικαιολογητικά, εισάγονται είτε από τον χειριστή, είτε μέσω της πλατφόρμας ArgusWeb, απευθείας από τον καταρτιζόμενο που συμμετέχει σε ομάδα κατανομης και έχει λογαριασμό web.

Φίλτρο καταρτιζομένων

Στη καρτέλα 'Συνεργασία' προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής κριτηρίου αναζήτησης, ομάδας κατανομής.

Διαχείριση χρηστών eLearning

Προστέθηκε ένας επιπλέον έλεγχος κατά την διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στο συνδεδεμένο πάροχο τηλεκατάρτισης. Έτσι, κατά την δημιουργία του χρήστη, περνάει και το ΑΦΜ του ως πληροφορία. Στη συνέχεια, εάν αυτός ο χρήστης βρεθεί με βάση το email, βγαίνει μήνυμα στον χειριστή με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο σύστημα τηλεκατάρτισης αλλά και του προς δημιουργία μαθητή, ζητώντας από τον χειριστή να επιβεβαιώσει την σύνδεση.

Αναφορές τηλεκατάρτισης

Προστέθηκε η αναφορά παρακολούθησης ανά ημέρα, με συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανεξαρτήτως ενότητας.

Παράμετροι - Παράμετροι CRM

Προστέθηκε ομάδα παραμέτρων πρωτοκόλλων με προεπιλεγμένο τύπο πρωτοκόλλου  αποστολής και παραλαβής. Εδώ ορίζονται οι προεπιλεγμένοι τύποι πρωτοκόλλου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εισαγωγή δικαιολογητικών σε ομάδες καταρτιζομένων και ομάδες κατανομής (εάν στα τελευταία δεν έχουν ορισθεί ήδη στο επιχειρησιακό, υποέργο, κτλ)

Εργαλεία - Παράμετροι - Επικοινωνίες - Πρότυπα επικοινωνιών

Προστέθηκε η δυνατότητα διαχείρισης των προτύπων email που χρησιμοποιούνται κατά την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.