Διαχείριση παρόχων projects


Στην φόρμα αυτή, ως client, ορίζετε τους παρόχους projects από τους οποίους θα λαμβάνετε δεδομένα συγχρονισμού.
Για να ορίσετε έναν νέο πάροχο, κάνετε κλικ στο κουμπί και προσθέτετε μία νέα εγγραφή.

Εισάγετε μία περιγραφή, και το url του παρόχου όπως σας το έχει δώσει.


Ορισμός Token


Η χρήση tokens (κλειδιών) εξασφαλίζει ότι η μεταφορά δεδομένων από έναν πάροχο σε έναν client, γίνεται αφενός με ασφάλεια, και αφετέρου συναινετικά και έγκυρα, αφού ο πάροχος δημιουργεί μοναδικό κλειδί για κάποιον μοναδικό client. Έτσι, κανένας άλλος client, δεν μπορεί να λάβει δεδομένα, ακόμα και εάν χρησιμοποιήσει το ίδιο κλειδί.


Στο πεδίο token, θα πρέπει να εισάγετε το κλειδί (λεκτικό) που θα σας δώσει ο πάροχος.

Αρχικά, κάνοντας κλικ στο κουμπί Δημιουργία pair key για αίτηση ενός project token, εμφανίζεται το παράθυρο δημιουργίας Pair Key.


Αντιγράφετε στο πρόχειρο του υπολογιστή το pair-key από το παράθυρο διαλόγου και στο αποστέλλετε στον πάροχο. Αυτός με τη σειρά του, θα σας δώσει το token, το οποίο θα εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο.

Αποθηκεύετε.


Λήψη Projects

Με την επιτυχή διασύνδεση και εισαγωγή του token, είστε σε θέση να λάβετε τα δεδομένα που έχει προσδιορίσει ο πάροχος.


Κάνοντας κλικ στο κουμπί , λαμβάνετε τα διαθέσιμα projects που έχει ορίσει ο πάροχος και αποθηκεύονται στην βάση σας ώστε να είναι διαθέσιμα.

Μετά την λήψη projects, αυτά θα εμφανιστούν στον πίνακα. Για κάθε project που σας έχει δοθεί, ορίζετε με ποιο επιχειρησιακό θα συγχρονίσει τα δεδομένα, επιλέγοντάς το αντίστοιχα από την λίστα.

Τα πεδία Ανάλυση σε υποέργα και Ανάλυση σε προτάσεις. εμφανίζουν εάν ή δομή των projects που λάβατε αναλύεταιι σε υποέργα ή προτάσεις αντίστοιχα.