Συμπλήρωση αίτησης Voucher 2019, "Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ"Συμπλήρωση αίτησης


Για να συμπληρώσετε την αίτηση στο νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει:

Στο Argus,

1. Να δημιουργήσετε ένα επιχειρησιακό τύπου Voucher, αντιγράφοντας ένα σχετικό μέσω της γνωστής διαδικασίας και να επιλέξετε στις παραμέτρους του επιχειρησιακού το είδος : Voucher 2019, 25 έως 45 ετών, Άνεργοι πτυχιούχοι θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης στον κλάδο ΤΠΕ.


2.Να δημιουργήσετε ένα υποέργο στο επιχειρησιακό αυτό και να εισάγετε ως ημερομηνία στην "περίοδο υλοποίησης από".


Στο SharpCRM,

3. Να δημιουργήσετε μια ή περισσότερες ομάδες στόχου, με μέλη τα Leads ή καταρτιζόμενους για τους οποίους θέλετε να υποβάλετε την αίτηση.

   Στην ομάδα στόχου, και στο πεδίο Έργο, θα επιλέξετε αντίστοιχα το παραπάνω υποέργο. Προτείνουμε να δημιουργήσετε δύο ομάδες, μία για νέου2 25-29 και μία για νέους 30-45


Έχοντας κάνει τα παραπάνω, κάνοντας δεξιό κλικ σε κάθε μέλος της ομάδας στόχου, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού στο οποίο θα βρείτε την επιλογή:

και στη συνέχεια επιλέγετε αντίστοιχα την αίτηση:


Με την επιλογή σας, θα ανοίξει ο Google Chrome και στη συνέχεια η φόρμα διαχείρισης υποβολής της αίτησης, με τα στοιχεία του ωφελούμενου.


Στην σελίδα ΒΗΜΑ 1 της αίτησης, κάνετε κλικ στο κουμπί Βήμα 1: Προσωπικά Στοιχεία, έτσι αυτόματα να καταχωρηθούν τα στοιχεία της σελίδας αυτής, αντλώντας τα από τα ήδη καταχωρημένα του μητρώου.

Ομοίως, κάνετε κλικ στα κουμπιά Βήμα 2: Στοιχεία Κατοικίας/Επικοινωνίας και Βήμα 5:Στοιχεία μοριδοδότησης στα αντίστοιχα βήματα.

Εφόσον ελέγξετε τα προς υποβολή στοιχεία και υποβάλετε την αίτηση, θα σας δοθεί από την σελίδα του voucher.gov ο ΚΑΥΑΣ της αίτησης.

Εκτυπώστε την αίτηση για να την έχετε και αντιγράψτε τον ΚΑΥΑΣ και επικολλήστε τον στο πεδίο ΚΑΥΑΣ της φόρμας διαχείρισης υποβολής.

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί


Με την παραπάνω ενέργεια, το παράθυρο διαχείρισης υποβολής της αίτησης θα κλείσει, το παράθυρο του Google Chrome θα κλείσει και ο ΚΑΥΑΣ θα καταχωρηθεί στην ομάδα στόχο στο πεδίο "ΚΑΥΑΣ", στην εγγραφή για την οποία κάνατε την υποβολή, καθώς επίσης θα τσεκαριστεί και το πεδίο "Αίτηση Voucher".


Με αυτόν τον τρόπο έχετε συγκεντρωτικά της υποβολές σας και τα ΚΑΥΑΣ αυτών.


Στοιχεία αυτόματης συμπλήρωσης της αίτησης


Τα στοιχεία της αίτησης συμπληρώνονται αυτόματα από τα μητρώα καταρτιζομένων και Leads και αντλούν πληροφορίες ως εξής:Πεδία Αίτησης

Μητρώο Καταρτιζομένων

BHMA 1: Όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, Αριθμός δελτίου ανεργίας

Συμπληρώνεται αυτόματα από τα αντίστοιχα πεδία της καρτέλας του καταρτιζόμενου και lead

BHMA 2: Περιφερειακή ενότητα, Δήμος, Πόλη, Οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, email

Συμπληρώνεται αυτόματα από τα αντίστοιχα πεδία της καρτέλας του καταρτιζόμενου και lead. Για την ορθή συμπλήρωση τις περιφερειακής ενότητας και δήμου, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει σωστά το πεδίο ΟΤΑ στο μητρώο.

ΒΗΜΑ 3: Στοιχεία Πτυχίου

Επιλέγετε τις επιθυμητές τιμές

ΒΗΜΑ 4: Στοιχεία αγγλικής γλωσσωμάθειας

Επιλέγετε τις επιθυμητές τιμές

ΒΗΜΑ 5: Στοιχεία μοριοδότησης

Συμπληρώνεται αυτόματα από τα αντίστοιχα πεδία της καρτέλας του καταρτιζόμενου και lead

ΒΗΜΑ 6: Επιλογές συμμετοχής στη δράση

Επιλέγετε τις επιθυμητές τιμές

ΒΗΜΑ 7: Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων

Αποδέχεστε τους όρους