Δημιουργία δελτίων ως xml


Από την φόρμα διαχείρισης των δελτίων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο και να αναζητήσετε/επιλέξετε τα δελτία των ωφελουμένων που θέλετε να δημιουργήσετε ως αρχεία xml. Αυτά τα αρχεία (στο παλαιό σύστημα και για λόγους συμβατότητας), είναι τα δελτία σε μορφή XML, έτσι όπως ορίζονται στο ΟΠΣ.