Σειρές Πρωτοκόλλου


Στην φόρμα διαχείρισης των σειρών πρωτοκόλλου, εισάγετε τις σειρές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην διαχείριση πρωτοκόλλου. Κάθε σειρά ουσιαστικά είναι σαν ένα βιβλίο 'πρωτοκόλλων' το οποίο κρατάει αρίθμηση και ημερομηνίες.Σε κάθε εγγραφή σειράς, εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία:

Κωδικός

Εσωτερικός κωδικός για να κωδικοποιήσετε της σειρές

Περιγραφή

Η περιγραφή της σειράς για να την αναγνωρίζετε στις λίστες

Επανεκκίνηση κάθε έτος

Εάν το επιλέξετε, η σειρά θα ξεκινάει από το 1 στο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται, στην αρχή της χρονιάς

Τελευταίος αριθμός

Ο τελευταίος αριθμός πρωτοκόλλου που έχει δοθεί μέχρι τώρα στην συγκεκριμένη σειρά.

Τελευταία ημερομηνία

Η τελευταία ημερομηνία (πιο πρόσφατη) του τελευταίου αριθμού πρωτοκόλλου που έχει δοθεί μέχρι τώρα

Μορφή πρωτοκόλλου

Εδώ ορίζετε το πως θα εμφανίζεται το πρωτόκολλο όταν ληφθεί.Μορφή πρωτοκόλλου:


Στην μορφή πρωτοκόλλου ορίζετε το πως θα εμφανίζεται το πρωτόκολλο όταν ληφθεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω μεταβλητές ώστε κατά την μορφοποίηση του πρωτοκόλλου, να αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα πεδία:

[TypeCode]

Κωδικός τύπου πρωτοκόλλου

[TypeDetCode]

Κωδικός μορφής πρωτοκόλλου

[Number]

Αριθμός πρωτοκόλλου

[Date]

Ημερομηνία πρωτοκόλλου

[NumberDet]

Αριθμός υπο-πρωτοκόλλου

Παράδειγμα:

Έστω ότι κατά την λήψη πρωτοκόλλου, χρησιμοποιείτε τον τύπο πρωτοκόλλου "Εξερχόμενο" που έχει κωδικό "01" (και αντιστοιχεί στο [TypeCode])


και επίσης επιλέγετε την μορφή "Επικοινωνιών" που έχει κωδικό "ΕΠ" (και αντιστοιχεί στο [TypeDetCode])Εάν στην σειρά σας έχετε ορίσει ως μορφή το :  Φ[TypeCode]  / [TypeDetCode] [Number] - [Date]


Αυτό σημαίνει πως κατά την λήψη του πρωτοκόλλου 25 με ημερομηνία 12/3/2017, το πρωτόκολλο (πεδίο Εσωτερικό Πρωτόκολλο στην φόρμα διαχείρισης) θα μορφοποιηθεί ως:

Φ01  / ΕΠ 25 - 12/3/2017

(αφού θα γίνει αντικατάσταση των μεταβλητών με κωδικούς και αριθμούς).


Η μορφή    Φ[TypeCode]  / [TypeDetCode] [Number] - [Date]

γίνεται    Φ01  / ΕΠ 25 - 12/3/2017