Μοριοδότηση για Voucher 2016, 29 έως 64 ετών για 23.000 ωφελούμενους σε κλάδους αιχμήςΓια να κάνετε προμοριοδότηση των μελών μιας ομάδας στόχου, θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει τον τύπο βαθμολόγησης (έκφραση) και να τον επιλέξετε στο πεδίο Βαθμολόγηση της ομάδας στόχου. Έτσι, βάσει των δεδομένων του μέλους, θα υπολογίζονται τα μόρια που θα λάβει.


Στο έργο θα πρέπει να έχετε επιλέξει υποέργο που να ανήκει σε επιχειρησιακό με είδος Voucher 2016, 29 έως 64 ετών για 23.000 ωφελούμενους σε κλάδους αιχμής και με ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του υποέργου την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.


Για το Voucher 2016, 29 έως 64 ετών για 23.000 ωφελούμενους σε κλάδους αιχμής, θα πρέπει στις Παραμέτρους - Εκφράσεις υπολογισμού να εισάγετε τον παρακάτω τύπο:


Iif([@NoWorkMonthCount]<40,[@NoWorkMonthCount],40)


+Scale([@WorkExperienceMonths],0,12,5,13,60,15,25)


+Iif([@IncomeIsPersonal]=1,Scale([@IncomePerYear],0,3500,30,3501,5000,20,5001,8000,15,8001,12000,10,0),Scale([@IncomePerYear],0,7000,30,7001,10000,20,10001,16000,15,16001,26000,10,0))


+Iif([@Age]<=40,5,10)


+Iif([@DisabledPc]>49,5,0)


+Iif([@RelPersonTypeID]=40,Iif([@ProtectedMembers]>0,5,0),0)


+Iif([@RelPersonTypeID]=60,Iif([@ProtectedAMEA]>0,5,0),0)


+Iif([@bEpidAll]=1,5,0)Σημείωση: Κατά σύμβαση σε αυτό το Voucher, όταν ένα μέλος είναι καταρτιζόμενος, εφόσον το πεδίο Αρ. Προστατευομένων Μελών στην καρτέλα Κοινωνικά έχει τιμή μεγαλύτερη του μηδενός, λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό ότι έχει προστατευόμενα τέκνα ΑΜΕΑ 67% και πάνω (μεταβλητή [@ProtectedMembers]). Στην περίπτωση που το μέλος είναι Lead, τότε λαμβάνεται υπόψη το πεδίο Ύπαρξη προστατευομένων Τέκνων ΑΜΕΑ στην καρτέλα Κοινωνικά (μεταβλητή [@ProtectedAMEA].