Περιεχόμενα Αναβάθμισης – Ενημερώσεων 131 έως 135


Η αναβαθμίσεις (131 έως 135) περιέχουν αναλυτικά τα ακόλουθα :


ArgusERP

Παράμετροι επιχειρησιακού είδους ΙΕΚ

Στις λοιπές παραμέτρους επιχειρησιακού (κουμπί '...') είδους ΙΕΚ, προστέθηκε ομάδα παραμέτρων "Παράμετροι ΙΕΚ". Στην ομάδα αυτή, υπάρχει παράμετρος με όνομα "Path Logo για έντυπα (υποφάκελος των εντύπων)". Εδώ, μπορείτε να ορίσετε το αρχείο εικόνας (png, jpg, bmp) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως λογότυπο στα έντυπα του επιχειρησιακού. Αυτό το λογότυπο, εφόσον το ορίζετε, θα τυπώνεται στις κεφαλίδες των εντύπων με τα στοιχεία του φορέα σας. Στην τιμή της παραμέτρου, θα ορίσετε τον φάκελο (ή υποφακέλους) και το αρχείο του λογοτύπου και αυτός ο φάκελος θα βρίσκεται στην κοινόχρηστη θέση των προτύπων αρχείων (create forms), όπως την έχετε ορίσει στα path συστήματος των γενικών παραμέτρων του Argus. (για παράδειγμα: Logos\MyCompanyLogo.png)

SharpCRM

Γρήγορη Αναζήτηση

Προστέθηκε η δυνατότητα αναζήτησης και σε επαφές καταρτιζομένων. Με δεξί κλικ στο πεδίο αναζήτησης, υπάρχουν διαθέσιμες οι επιλογές.


Σημείωση: Εάν επιλεγούν (τσεκ) τα πατρώνυμα ή μητρώνυμα ή αριθμοί τηλεφώνων, τότε η αναζήτηση θα γίνεται και σε αυτά τα πεδία των προεπιλεγμένων μητρώων για αναζήτηση.

Μητρώο Leads

Προστέθηκε η δυνατότητα μετατροπής των Leads (συσχετίσεις) σε παραπάνω από ένα μητρώο.

Προσθήκη πίνακα συσχετίσεων με άλλα μητρώα στην καρτέλα 'Λοιπά Στοιχειά'.  Εμφανίζει τις συσχετισμένες εγγραφές που έχουν γίνει μέσω της διαδικασίας μετατροπής. Σημείωση: Με διπλό κλικ στην εγγραφή, ανοίγει η σχετική εγγραφή του αντίστοιχου μητρώου.

Ενημέρωση του φίλτρου αναζήτησης των Leads. Προστέθηκε καρτέλα 'σύνδεση με μητρώα' στην οποία είναι εφικτή η αναζήτηση Leads που έχουν μετατραπεί και συνδεθεί με άλλα μητρώα καθώς επίσης και αναζήτηση με συγκεκριμένο μητρώο.

Φίλτρα αναζήτησης - Γενικά

Ασφάλεια: Τα αποτελέσματα αναζήτησης εγγραφών των μητρώων (καταρτιζομένων, συναλλασσομένων, εταιριών, εκπαιδευτών και Leads), θα εμφανίζουν αυτές τις εγγραφές για τις οποίες είτε δεν έχει ανατεθεί υπεύθυνος λογιστηρίου ή υπεύθυνος πωλήσεων, είτε κάποιος από τους δύο αυτούς υπεύθυνους είναι ο συνδεδεμένος χρήστης. Έτσι, κάθε χρήστης αναζητά και ανοίγει τις εγγραφές για τις οποίες είναι υπεύθυνος.

Φίλτρο αναζήτησης καταρτιζομένων

Στην καρτέλα Web-CRM, προστέθηκε το πεδίο 'Σχετίζεται με Lead' έτσι ώστε να αναζητά καταρτιζόμενους που έχουν μετατραπεί από Lead και συσχετίζονται με αυτά.

Προστέθηκε ομάδα στόχος του συνδεδεμένου Lead. Μπορεί κάποιος να αναζητήσει τους καταρτιζόμενους που έχουν προκύψει από Lead με μετατροπή, και αυτά τα Lead ανήκουν σε κάποια ομάδα στόχο!

Προστέθηκαν πεδία Έχει επιλεγεί', είναι επιλαχών', 'έχει υποβάλει αίτηση' και 'βαθμός' έτσι ώστε να είναι εφικτή η αναζήτηση καταρτιζομένων μέσων των συνδεδεμένων τους Leads, ακόμα και σε ομάδες-στόχους με έλεγχο σε αποτελέσματα (επιλογή και βαθμός).

Προσθήκη πεδίων συσχέτισης με ευκαιρίες/καμπάνιες στο φίλτρο. Μπορείτε να αναζητήσετε καταρτιζόμενους στο μητρώο, οι οποίοι συμμετέχουν και ως ευκαιρίες είτε μέσα σε κάποια καμπάνια, είτε είναι ευκαιρίες ανεξάρτητα.

Προσθήκη πεδίων Υπεύθυνος Πωλήσεων και Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην καρτέλα Web-CRM.

Φίλτρο αναζήτησης Εταιριών

Στην καρτέλα Web-CRM, προστέθηκε το πεδίο 'Σχετίζεται με Lead' έτσι ώστε να γίνεται αναζήτηση εταιριών που έχουν μετατραπεί/δημιουργηθεί από Leads και συσχετίζονται με αυτά.

Προσθήκη ομάδας-στόχου του συνδεδεμένου Lead. Μπορεί κάποιος να αναζητήσει τις εταιρίες που έχουν προκύψει από Leads με μετατροπή, και αυτά τα Lead ανήκουν σε κάποια ομάδα στόχο.

Δυνατότητα αναζήτησης σε επαφές (με θέση, ονοματεπώνυμο, κτλ...)

Προσθήκη πεδίων συσχέτισης με ευκαιρίες/καμπάνιες στο φίλτρο. Μπορείτε να αναζητήσετε εταιρίες στο μητρώο, οι οποίες συμμετέχουν και ως ευκαιρίες είτε μέσα σε κάποια καμπάνια, είτε είναι ευκαιρίες ανεξάρτητα.

Προσθήκη πεδίων Υπεύθυνος Πωλήσεων και Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην καρτέλα 'Web-CRM'.

Φίλτρο αναζήτησης εκπαιδευτών

Στην καρτέλα Web-CRM, προστέθηκε το πεδίο 'Σχετίζεται με Lead' έτσι ώστε να αναζητά εκπαιδευτές που έχουν μετατραπεί από Lead και συσχετίζονται με αυτούς.

Προσθήκη ομάδας στόχου του συνδεδεμένου Lead. Μπορεί κάποιος να αναζητήσει τους εκπαιδευτές που έχουν προκύψει από Lead με μετατροπή, και αυτά τα Lead ανήκουν σε κάποια ομάδα στόχο.

Προσθήκη πεδίων συσχέτισης με ευκαιρίες/καμπάνιες στο φίλτρο. Μπορείτε να αναζητήσετε εκπαιδευτές στο μητρώο, οι οποίοι συμμετέχουν και ως ευκαιρίες είτε μέσα σε κάποια καμπάνια, είτε είναι ευκαιρίες ανεξάρτητα.

Προσθήκη πεδίων Υπεύθυνος Πωλήσεων και Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην καρτέλα Web-CRM.

Φίλτρο αναζήτησης συναλλασσομένων

Στην καρτέλα Web-CRM, προστέθηκε το πεδίο 'Σχετίζεται με Lead' έτσι ώστε να αναζητά εκπαιδευτές που έχουν μετατραπεί από Lead και συσχετίζονται με αυτούς.

Προσθήκη πεδίων συσχέτισης με ευκαιρίες/καμπάνιες στο φίλτρο. Μπορείτε να αναζητήσετε συναλλασσόμενους στο μητρώο, οι οποίοι συμμετέχουν και ως ευκαιρίες είτε μέσα σε κάποια καμπάνια, είτε είναι ευκαιρίες ανεξάρτητα.

Προσθήκη ομάδας στόχου του συνδεδεμένου Lead. Μπορεί κάποιος να αναζητήσει τους συναλλασσόμενους που έχουν προκύψει από Lead με μετατροπή, και αυτά τα Lead ανήκουν σε κάποια ομάδα στόχο.

Δυνατότητα αναζήτησης σε επαφές (με θέση, ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, κτλ...)

Προσθήκη πεδίων Υπεύθυνος Πωλήσεων και Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην καρτέλα Web-CRM.

Προβολή καταρτιζομένων / εταιριών / εκπαιδευτών / συναλλασσομένων

Στο δεξιό κλικ και στο αναδυόμενο μενού, προστέθηκε μενού "Επικοινωνίες ...". Σε αυτό, μεταφέρθηκαν οι λειτουργίες μαζικής αποστολής email και SMS, αναζήτηση συντεταγμένων GPS και προβολή στο χάρτη, και εξαγωγή vCard.

Επίσης, στους καταρτιζόμενους και στις εταιρίες,  προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας επικοινωνίας στις επαφές καταρτιζομένων, επιλέγοντας είτε την επιθυμητή σχέση της κάθε επαφής, είτε με το αν έχει επιλεγεί η επαφή για Γενικές Επικοινωνίες ή ειδικές επικοινωνίες (καταρτιζόμενοι).Στο δεξιό κλικ και στο αναδυόμενο μενού, προστέθηκε επίσης επιλογή "Ειδικές Λειτουργίες ...". Σε αυτό  μεταφέρθηκε η  δημιουργία συναλλασσομένων των επιλεγμένων εγγραφών και άνοιγμα φόρμας επιλεγμένου συναλλασσόμενου.

Στο δεξιό κλικ και στο αναδυόμενο μενού, στην επιλογή "Ειδικές Λειτουργίες ...". , προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής ανάθεσης καταρτιζομένων/εταιριών/εκπαιδευτών/συναλλασσομένων σε κατηγορίες

Στο δεξιό κλικ και στο αναδυόμενο μενού, στην επιλογή "Ειδικές Λειτουργίες ...". , προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής ανάθεσης υπευθύνου (χρήστη) στις επιλεγμένες εγγραφές.

Μητρώο Εκπαιδευτών

Προσθήκη καρτέλας κατηγοριών και θεμάτων των εκπαιδευτών.

Προσθήκη καρτέλας Υπεύθυνοι και προσθήκη πεδίων Υπεύθυνος Πωλήσεων και Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία 2. Εδώ επιλέγετε τον χρήστη από πλευράς του φορέα σας, τον οποίο θέλετε να σημειώσετε ως τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για τις πωλήσεις ή το λογιστήριο αντίστοιχα.

Μητρώο Συναλλασσομένων

Προσθήκη καρτέλας κατηγοριών με κατηγορίες και πεδίο κύριας κατηγορίας.

Προσθήκη καρτέλας Υπεύθυνοι και προσθήκη πεδίων Υπεύθυνος Πωλήσεων και Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία 2. Εδώ επιλέγετε τον χρήστη - από πλευράς του φορέα σας - τον οποίο θέλετε να σημειώσετε ως τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για τις πωλήσεις ή το λογιστήριο αντίστοιχα.

Μητρώο καταρτιζομένων

Στην καρτέλα Επαφές, με επιλογή των επιθυμητών επαφών και δεξί κλικ στις επιλεγμένες, προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας επικοινωνίας με αποστολή SMS ή email αντίστοιχα.

Προσθήκη καρτέλας Υπεύθυνοι και προσθήκη πεδίων Υπεύθυνος Πωλήσεων και Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία 2. Εδώ επιλέγετε τον χρήστη από πλευράς του φορέα σας, τον οποίο θέλετε να σημειώσετε ως τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για τις πωλήσεις ή το λογιστήριο αντίστοιχα.

Μητρώο Εταιριών

Προσθήκη προϊόντων και υπηρεσιών στην καρτέλα κατηγοριών.

Προσθήκη πεδίου ενεργή (τσεκ)

Προσθήκη πεδίου Λοιπές Σχέσεις στις επαφές των εταιριών. Έτσι κάθε επαφή μπορεί να έχει μία κύρια και άλλες λοιπές σχέσεις.

Προσθήκη καρτέλας Υπεύθυνοι και προσθήκη πεδίων Υπεύθυνος Πωλήσεων και Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία 2. Εδώ επιλέγετε τον χρήστη από πλευράς του φορέα σας, τον οποίο θέλετε να σημειώσετε ως τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για τις πωλήσεις ή το λογιστήριο αντίστοιχα.

Μητρώο ευκαιριών

Στο δεξιό κλικ και στο αναδυόμενο μενού, προστέθηκε λειτουργία μαζικής Ανάθεσης σταδίου ευκαιριών. Έτσι, είτε αυτόνομα είτε μέσα σε μια καμπάνια, μπορείτε να επιλέξετε να αναθέσετε/μεταβάλετε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται κάθε ευκαιρία, μαζικά.

Προσθήκη του πεδίου Ποσό στην καρτέλα διαχείρισης της ευκαιρίας. Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να καταγράφετε το προτεινόμενο ή συμφωνηθέν ποσό (όπως αυτό προκύπτει κατά την ενασχόληση με την ευκαιρία). Το πεδίο αυτό προστέθηκε επίσης και στο φίλτρο αναζήτησης των ευκαιριών.

Προβολή Leads

Στην προβολή των Leads, στο δεξιό κλικ και στο αναδυόμενο μενού "Ειδικές Λειτουργίες...", προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής ανάθεσης κατηγορίας, με επιλογή κατηγοριών από όλα τα υπόλοιπα μητρώα

Φίλτρο αναζήτησης  Leads

Προσθήκη πεδίων συσχέτισης με ευκαιρίες/καμπάνιες στο φίλτρο. Μπορείτε να αναζητήσετε Leads στο μητρώο, τα οποία συμμετέχουν και ως ευκαιρίες είτε μέσα σε κάποια καμπάνια, είτε είναι ευκαιρίες ανεξάρτητα.

Εκφράσεις υπολογισμού (μοριοδότησης)

Προσθήκη νέων μεταβλητών για χρήση σε μοριοδότηση.

Συμβάσεις

Στην προβολή των συμβάσεων, στο δεξιό κλικ και στο αναδυόμενο μενού, προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας επικοινωνίας (email/SMS) στις επιλεγμένες εγγραφές, έχοντας ως παραλήπτη τις εγγραφές τις οποίες αφορά κάθε σύμβαση (π.χ. καταρτιζόμενος, κτλ) . Έτσι, για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε τις συμβάσεις για τις οποίες έχετε εκκρεμείς οφειλές και να αποστείλετε SMS.

Προσθήκη κουμπιού "Νέο" στις υπηρεσίες της σύμβασης.

 

Πλέον, για να προσθέσετε μια νέα υπηρεσία, κάνετε κλικ στο κουμπί αυτό. Αυτόματα, ως ημερομηνίες "Από" και "'Εως" κάθε υπηρεσίας, επιλέγονται αρχικά οι ημερομηνίες έναρξης και παράδοσης της σύμβασης, εφόσον έχουν ορισθεί.

Προσθήκη στήλης Υπεύθυνος στις υπηρεσίες της σύμβασης. Μπορείτε πλέον να ορίσετε εάν θέλετε και τον υπεύθυνο κάθε υπηρεσίας που έχει επιλεγεί στην σύμβαση. Ο υπεύθυνος είναι επιλογή από το μητρώο των συναλλασσομένων και έτσι μπορείτε να συνδέσετε με κάθε υπηρεσία κατ' επέκταση, και τον συνδεδεμένο με τον συναλλασσόμενο εκπαιδευτή, εταιρία, κτλ.

Επεξεργασία Ευκαιρίας

Προστέθηκε στο επάνω μέρος της φόρμας το κουμπί "Σύμβαση". Με αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα σύμβαση από την ευκαιρία, η οποία θα συνδέεται με το πρόσωπο στο οποίο αφορά, και θα περιλαμβάνει τα όποια είδη έχετε επιλέξει στην ευκαιρία.

Διαχείριση Εγγράφων

Προσθήκη πεδίου ετικέτες

 

Δίνεται η δυνατότητα να προσθέσετε διάφορες παραμετρικές ετικέτες στα έγγραφά σας έτσι ώστε να τα ομαδοποιείτε καλύτερα και να γίνεται η αναζήτησή τους ακόμα πιο εύκολη.

Προσθήκη δυνατότητας drag n drop: Στην διαχείριση εγγράφων, προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης αρχείων στις εκδόσεις του εγγράφου. Έτσι, εναλλακτικά με το πάτημα του κουμπιού 'Προσθήκη Έκδοσης', μπορείτε να μεταφέρετε ένα επιλεγμένο αρχείο και να το αποθέσετε στον πίνακα των εκδόσεων.

Γενικές Παράμετροι

Προστέθηκαν :

Παράμετροι Εταιριών - > Κατηγορίες Εταιριών

Παράμετροι Εταιριών - > Κατηγορίες Επαφών Εταιριών

Παράμετροι Εταιριών - > Προϊόντα και υπηρεσίες εταιριών

Παράμετροι Εγγράφων - Ετικέτες: Δημιουργία ετικετών σε μορφή δέντρου για ευκολότερη διαχείριση.

Καταστάσεις καταρτιζομένων

Προσθήκη κατάστασης με γενικά στοιχεία επαφών καταρτιζομένων


Καταστάσεις εταιριών

Προσθήκη κατάστασης με γενικά στοιχεία επαφών εταιριών

Ενημέρωση της κατάστασης γενικών στοιχείων των εταιριών με τους υπευθύνους πωλήσεων και λογιστηρίου

Καταστάσεις Συμβάσεων

Προσθήκη καταστάσεων: Δοσολόγιο Σύμβασης και Γενικής Κατάστασης Πληρωμών


Κατάσταση με τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβαλλόμενων κάθε σύμβασης.

Καταστάσεις ευκαιριών

Προσθήκη κατάστασης "Λίστα Ευκαιριών ανά ανατιθέμενο με λίστα εργασιών, ταξινομημένη κατά ημερομηνία έναρξης".

Αποτελέσματα Voucher

Ενημερώθηκε ο μηχανισμός ανάκτησης αποτελεσμάτων Voucher, που ανακοινώθηκαν στης 9/11/2016, για την πράξη με τίτλο «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics». Σε ομάδα στόχο που έχετε δημιουργήσει και έχετε επιλέξει υποέργο που αφορά σε επιχειρησιακό αυτού του είδους, θα πρέπει στις παραμέτρους του επιχειρησιακού να έχετε επιλέξει στο πεδίο Ειδικά έντυπα το "Ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics". Εάν είχατε χρησιμοποιήσει την αυτόματη συμπλήρωση αίτησης του συγκεκριμένου voucher, τότε το πεδίο θα το έχετε ήδη συμπληρώσει.

Από την ομάδα στόχο, επιλέγετε Ανάκτηση αποτελεσμάτων Voucher και εκτελείτε την διαδικασία ανάκτησης.