Περιεχόμενα Αναβάθμισης – Ενημερώσεων 130


Η αναβάθμιση 130 περιέχει συνοπτικά τα ακόλουθα :


ArgusERP

Δημιουργία ωρολογίου προγράμματος ΙΕΚ

Προσθήκη δυνατότητας εισαγωγής ωρολογίου προγράμματος για ΙΕΚ (πρότυπη εβδομάδα)

Διαχείριση δομής περιεχομένου κατάρτισης (ΙΕΚ, κτλ)

Προσθήκη πεδίου Πρακτική ώστε να σημειώνεται το εξάμηνο που αφορά σε πρακτική.

Περιεχόμενο κατάρτισης

Λειτουργία αυτόματης καταχώρησης περιεχομένου ειδικότητας (για ΙΕΚ)

Επαναϋπολογισμός τιμών εξόφλησης επιμερισμών

Προστέθηκε το τσεκ Γενικός έλεγχος. Εάν το επιλέξετε και προχωρήσετε σε επαναϋπολογισμό, θα ελεγχθεί και η ανάλυση των επιλεγμένων κινήσεων (κατηγορία δαπάνης).

Έντυπα ΙΕΚ

Ενημέρωση των εντύπων ΙΕΚ


Σημείωση: Case study για άνοιγμα επιχειρησιακού τύπου ΙΕΚ.SharpCRM

Ενημέρωση παρόχων SMS

Προσθήκη παρόχου SMS.net.gr

Μητρώο Εταιριών

Προσθήκη καρτέλας 'Βασικά Στοιχεία Β' με τα αντίστοιχα πεδία όπως Argus.

ΕΡΓΑΝΗ - Υ.Ε.Κ.Α.

Προσθήκη αυτόματης συμπλήρωσης 4 νέων πεδίων:


Συνολικές ώρες θεωρητικής και πρακτικής -> Μπαίνουν οι ώρες που προβλέπονται στο πρόγραμμα (οι ώρες θεωρίας στη φάση και το άθροισμα των ωρών πρακτικής στις 2 φάσεις πρακτικής αντίστοιχα)

Ημέρες ασφάλισης ωφελουμένου θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής στο πρόγραμμα ->  καταμέτρηση ημερών σε ωρολόγιο θεωρίας και (2) ωρολόγια πρακτικής.

Ημερήσιο μικτό επίδομα κατάρτισης ωφελούμενου θεωρητικής …. ->

H αμοιβή σε κάθε καταρτιζόμενο διαφέρει:

το επίδομα είναι το σύνολο της μικτής αμοιβής δια το σύνολο των ημερών ασφάλισης (σε θεωρία και πρακτική)

Μητρώο Leads

Καρτέλα Κοινωνικά -> Προσθήκη πεδίων:

  • Αναπηρία (ακέραιος αριθμός που δηλώνει το ποσοστό αναπηρίας)
  • Ύπαρξη προστατευομένου/ων τέκνου/ων ΑΜΕΑ (τσεκ)


Καρτέλα Βασικά -> Προσθήκη πεδίων:

  • Δημότης (κείμενο για εισαγωγή ονομασίας δημότη του Leads)
  • Αριθμός Δημοτολογίου (κείμενο)

Μητρώο Leads - Εισαγωγή από excel

Προσθήκη πεδίων οικογενειακής κατάστασης, μέλος πολύτεκνης, μονογονεϊκής, αναπηρία, ύπαρξη προστατευομένου/ων τέκνων ΑΜΕΑ, Δημότης και αριθμός δημοτολογίου.

Συμβάσεις

Προσθήκη πεδίου Αριθμός Μητρώου Καταρτιζομένου (για ΙΕΚ) στον πίνακα υπηρεσιών κάθε σύμβασης.

Μητρώο Καταρτιζομένων

Καρτέλα Βασικά -> Προσθήκη πεδίων:

  • Δημότης (κείμενο για εισαγωγή ονομασίας δημότη του Leads)
  • Αριθμός Δημοτολογίου (κείμενο)