Προδιαγραφές πεδίων Leads για μαζική εισαγωγή από Excel


Για την ορθή εισαγωγή δεδομένων, τα στοιχεία στο φύλλο εργασίας του Excel θα πρέπει να έχουν ως εξής:
Πεδίο Lead

Τύπος Πεδίου

Ειδικές σημειώσεις

e-mail

Κείμενο


e-mail 2

Κείμενο


Α.Δ.Τ.

Κείμενο

Χωρίς κενά

Α.Μ.ΙΚΑ

Κείμενο


Α.Φ.Μ.

Κείμενο


ΑΜΚΑ

Κείμενο


Αρ.Εργαζομένων

Αριθμός

Ακέραιος

Αριθμ. FAX

Κείμενο


Αριθμ. Κινητού

Κείμενο


Αριθμ. Τηλεφώνου 1

Κείμενο


Αριθμ. Τηλεφώνου 2

Κείμενο


Αριθμ. Τηλεφώνου 3

Κείμενο


Αριθμός μελών οικογένειας

Αριθμός

Ακέραιος

Αριθμός προστατευομένων μελών

Αριθμός

Ακέραιος

Αριθμός τέκνων

Αριθμός

Ακέραιος

Δ.Ο.Υ.

Κείμενο


Διαθέτει αυτοκίνητο

Αριθμός

Τιμές: 0 για ΌΧΙ, -1 για ΝΑΙ (τσεκάρεται)

Διαθέτει δίκυκλο

Αριθμός

Τιμές: 0 για ΌΧΙ, -1 για ΝΑΙ (τσεκάρεται)

Διακριτικός τίτλος

Κείμενο


Διεύθυνση

Κείμενο


Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)

Κείμενο


Δίπλωμα Δικύκλου (ID)

Αριθμός

ID διπλώματος αυτοκινήτου όπως στο Argus

Δραστηριότητα

Κείμενο


Είναι εταιρία

Αριθμός

Τιμές: 0 για ΌΧΙ, -1 για ΝΑΙ (τσεκάρεται)

Εισόδημα ετήσιο

Αριθμός

Δεκαδικός αριθμός

Εισόδημα προσωπικό

Αριθμός

Τιμές: 0 για ΌΧΙ, -1 για ΝΑΙ (τσεκάρεται)

Επωνυμία εταιρίας

Κείμενο


Επώνυμο

Κείμενο


Ετος Ιδρύσεως

Αριθμός

Τατραψήφιο έτος

Έχει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία

Αριθμός

Τιμές: 0 για ΌΧΙ, -1 για ΝΑΙ (τσεκάρεται)

Έχει παρακολουθήσει προηγούμενα σεμινάρια

Αριθμός

Τιμές: 0 για ΌΧΙ, -1 για ΝΑΙ (τσεκάρεται)

Ημερ. Γέννησης

Κείμενο


Ημερ. έκδοσης Α.Δ.Τ.

Ημερομηνία

Θέση

Κείμενο


Κάρτα ανεργίας - αριθμός

Κείμενο


Κάρτα ανεργίας - ημερομηνία

Ημερομηνία

ΚΑΥΑΣ

Κείμενο


Κύκλος εργασίων (€)

Αριθμός

Δεκαδικός αριθμός

Κωδ. Νομικής Μορφής

Αριθμός

Κωδικός Νομικής μορφής

Κωδ.Επιτ.Κατάρτισης

Κείμενο


Κωδικός ΟΤΑ

Κείμενο

Κωδικός ΟΤΑ όπως υπάρχει στο Argus

Κωδικός Χώρας

Αριθμός

ID χώρας όπως υπάρχει στο Argus

Λογαριασμός Τράπεζας - Είναι IBAN

Αριθμός

Τιμές: 0 για ΌΧΙ, -1 για ΝΑΙ (τσεκάρεται)

Μέλος Μονογονεϊκής (οικογένειας)


Τιμές: 0 για ΌΧΙ, -1 για ΝΑΙ (τσεκάρεται)

Μέλος Πολύτεκνης (οικογένειας)

Αριθμός

Τιμές: 0 για ΌΧΙ, -1 για ΝΑΙ (τσεκάρεται)

Μήνες Προϋπηρεσίας

Αριθμός

Ακέραιος

Μητρώνυμο

Κείμενο


Να μην γίνει κλήση

Αριθμός

Τιμές: 0 για ΌΧΙ, -1 για ΝΑΙ (τσεκάρεται)

Ξένη γλώσσα 1 - Πτυχίο

Κείμενο


Ξένη γλώσσα 2 - Πτυχίο

Κείμενο


Οικογενειακή κατάσταση

Αριθμός

ID οικογενειακής κατάστασης όπως υπάρχει στο Argus

Όνομα

Κείμενο


Ονοματεπώνυμο επαφής

Κείμενο


Πατρώνυμο

Κείμενο


Περιοχή

Κείμενο


Πτυχίο - βαθμός

Αριθμός

Δεκαδικός αριθμός

Πτυχίο - έτος κτήσης

Αριθμός

Ακέραιος

Πτυχίο - τίτλος

Κείμενο


Πτυχίο (μεταπτ) - έτος κτήσης

Αριθμός

Ακέραιος

Πτυχίο (μεταπτ) - τίτλος

Κείμενο


Σημειώσεις

Κείμενο


Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (ID)

Αριθμός

ID στρατιωτικών υποχρεώσεων όπως υπάρχει στο Argus

Σύσταση από

Κείμενο


Τ.Κ.

Κείμενο


Τμήμα

Κείμενο


Τόπος Γέννησης

Κείμενο


Τράπεζα

Κείμενο


Τράπεζας Υποκατάστημα

Κείμενο


Τραπεζικός λογαριασμός

Κείμενο


Φορέας Έκδοσης ταυτότητας

Κείμενο


Φύλο

Αριθμός

Τιμές: 1 για Άνδρα, 2 για Γυναίκα