Περιεχόμενα Αναβάθμισης – Ενημερώσεων 129


Η αναβάθμιση 129 περιέχει συνοπτικά τα ακόλουθα :


ArgusERP

Διαχείριση δομής περιεχομένου κατάρτισης (ΙΕΚ, κτλ)

Δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης μιας δομημένης μορφής ενός περιεχομένου κατάρτισης (για ΙΕΚ, κτλ), με ειδικότητες, μαθήματα και περιεχόμενο μαθημάτων, έτσι ώστε για τα προγράμματα και υποέργα του συγκεκριμένου επιχειρησιακού, να δημιουργείτε αυτόματα το περιεχόμενο κατάρτισης.

Αυτόματη συμπλήρωση μαθημάτων/ειδικοτήτων ως περιεχόμενο κατάρτισης προγράμματος

Σε επιχειρησιακά για τα οποία έχετε ορίσει δομή περιεχομένου ειδικοτήτων/μαθημάτων, μπορείτε αυτόματα να εισάγετε το περιεχόμενο κατάρτισης.SharpCRM

Ενημέρωση παρόχων SMS

Προσθήκη παρόχου Yoboto