Παραμετροποίηση παρόχου YubotoΡυθμίσεις στο SharpCRMΌνομα λογαριασμού

Εισάγετε το όνομα  που θα φαίνεται και θα πρέπει να επιλέξετε κατά την δημιουργία της επικοινωνίας, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή των μηνυμάτων.

Όνομα χρήστη (username)

Δεν συμπληρώνεται

Κωδικός χρήστη (password)

Εισάγετε το API_KEY που θα πάρετε από τον πάροχο.

Όνομα αποστολέα

Εισάγετε το όνομα που θα φαίνεται ως αποστολέας του μηνύματος.

Πάροχος SMS

Από τους υποστηριζόμενους παρόχους, επιλέγετε τον τύπο Yuboto

ApiID

Δεν συμπληρώνεται

ClientID

Δεν συμπληρώνεται

Clickatell Callback

Δεν συμπληρώνεται