Εγκατάσταση νέας έκδοσης εφαρμογής


Μετά την αναβάθμιση σε νέα έκδοση, κάθε σταθμός εργασίας χρειάζεται να πάρει τη νέα έκδοση εφαρμογής (αρχεία του client) που περιέχει και το νέο αρχείο .mde. Ενώ γίνεται επιτυχώς η λήψη (αντιγραφή) του νέου αρχείου mde στον τοπικό σταθμό εργασίας, ανοίγοντάς το μετά την ολοκλήρωση, ανοίγει πάλι η παλαιότερη έκδοση του αρχείου mde.Πιθανές αιτίες:


Το αρχείο mde στη θέση εγκατάστασης είναι το παλαιό

Στη θέση εγκατάστασης (όπως αυτή ορίζεται στις παραμέτρους) αντιγράφεται το παλαιό αρχείο με αποτέλεσμα κατά την λήψη των νέων αρχείων στο σταθμό εργασίας, να έρχεται στην ουσία πάλι το παλαιό. Αντικαταστήστε τα αρχεία στη θέση αρχείων εγκατάστασης με τα νέα.

Το αρχείο είναι το νέο αλλά ανοίγει πάλι ως παλαιό

Στα widows 7 υπάρχει ο φάκελος Virtual Store (C:\Users\userName\AppData\Local\VirtualStore\...) στον οποίο υπάρχει η παλαιά έκδοση του mde και ενώ στη θέση εγκατάστασης C:\Program Files\Argus υπάρχει το νέο αρχείο, εν τούτοις ανοίγει το παλαιό. Διαγράψτε τα αρχεία Argus από τον φάκελο Virtual Store.

Λάθος ορισμός αρχείου στις παραμέτρους

Στις παραμέτρους του Argus, στην ομάδα Γενικές Παράμετροι, υπάρχει η παράμετρος Όνομα mde της εφαρμογής, Εάν αυτό δεν έχει ορισθεί σωστά (C;\Program Files\Argus\abc.mde), τότε το πρόγραμμα αναβάθμισης θα έχει ενημερώσει άλλο αρχείο με αποτέλεσμα στην θέση εγκατάστασης να υπάρχει πάλι το παλαιό. Ενημερώστε την παράμετρο με τη σωστή τιμή.

Λάθος αρχείο στην συντόμευση

Υπάρχει συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας που έχει ως 'στόχο' (εφαρμογή που ανοίγει) ένα mde με άλλο όνομα από αυτό έχει δηλωθεί στη βάση, ενώ συνδέεται με τη βάσης. Το mde αυτό είναι παλαιότερης έκδοσης και ζητάει συνεχώς ενημέρωση ενώ το νέο mde που έρχεται από την κοινόχρηστη θέση έχει άλλο όνομα και ποτέ δεν το αντικαθιστά.

Διαγράψτε τη συντόμευση αλλά και το παλαιό mde και δημιουργήστε μια νέα συντόμευση από το σωστό mde.