Παράλληλη διαχείριση λογιστικού σχεδίου με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)


Με την ίδια φόρμα στην οποία διαχειρίζεστε το κύριο λογιστικό σας σχέδιο, μπορείτε να διαχειριστείτε και το ΕΛΠ. Η μετάβαση στο ΕΛΠ γίνεται με το πλήκτρο "ΕΛΠ" (δείτε στην εικόνα).Μόλις το πατήσετε, στη λίστα εμφανίζεται το λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ (αν έχει ήδη καταχωρηθεί) ή μια άδεια λίστα. Επίσης, στις σελίδες της φόρμας προστίθεται η σελίδα "Τροφοδότηση από ΓΛ".Το πλήκτρο "ΕΛΠ" μετονομάζεται σε ΕΓΛΣ και με αυτό μπορείτε πλέον να επιστρέψετε στη διαχείριση του κύριου λογιστικού σχεδίου.


Σ' αυτό το σημείο έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες :


Δημιουργία λογιστικού σχεδίου ΕΛΠ


Έστω ότι μόλις πατήσατε το πλήκτρο ΕΛΠ, πριν καταχωρήσετε το λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ. Θα έχετε μια άδεια λίστα. Μπορείτε επιλέγοντας την σελίδα "Τροφοδότηση από ΓΛ" να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία ανάπτυξη λογιστικού σχεδίου ΕΛΠ.Μόλις πατήσετε το αντίστοιχο πλήκτρο, το σύστημα θα καταχωρήσει αυτόματα το λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ.
Σύνδεση λογαριασμών ΕΓΛΣ με τους λογαριασμούς του ΕΛΠ

Στη συνέχεια, θα πρέπει να ενημερώσετε στους λογαριασμούς του ΕΓΛΣ, τον αντίστοιχο λογαριασμό ΕΛΠ. Αυτό είναι αναγκαίο για να έχετε οποιαδήποτε στιγμή οικονομικά στοιχεία με βάση το ΕΛΠ χωρίς άλλη προσπάθεια.

Για την διευκόλυνσή σας, έχουμε ενσωματώσει κάποιες γενικές αντιστοιχήσεις οι οποίες εγκαθίσταται με το πλήκτρο "Σύνδεση ΕΛΠ με ΕΓΛΣ". Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνει την σύνδεση κατά 90%. Απαιτείται όμως :

1. Να ελέγξετε αν η αυτόματη σύνδεση ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας και

2. Να συμπληρώσετε τη σύνδεση λογαριασμών που δεν έγινε αυτόματα.


Για να το κάνετε αυτό εύκολα, προτείνουμε

1. να επιστρέψετε στη διαχείριση του ΕΓΛΣ (πατώντας το πλήκτρο ΓΛ).

2. Με το φίλτρο να επιλέξετε μόνο λογαριασμούς που κινούνται

3. Με τη λειτουργία "Εργαλεία -> Σύνδεση με το Office -> Ανάλυση με το Excel να πάρετε τη λίστα των λογαριασμών σε Excel.


Στη λίστα που θα εξαχθεί, θα εμφανιστεί η στήλη με τον τίτλο LogdlpID. Σε αυτή είναι καταχωρημένος ο αντίστοιχος λογαριασμός του ΕΛΠ.

Άρα, μπορείτε :

1. Όπου είναι συμπληρωμένη, να εξετάσετε αν σας ικανοποιεί

2. Να εντοπίσετε εύκολα τους λογαριασμούς ΕΓΛΣ που δεν έχουν συμπληρωμένη αυτή τη στήλη.


Ακολούθως, μπορείτε να ενημερώσετε αυτή τη στήλη. Αυτό γίνεται στην σελίδα "Γενικά" στο πεδίο "Λογ.Ε.Λογ.Προτύπων". Μερικά tips :

1. Μπορείτε απλά για κάθε λογαριασμό να επιλέξετε τον αντίστοιχο του στα ΕΛΠ.

2. Στην περίπτωση όμως που μια ομάδα λογαριασμών (πχ όλοι οι αναλυτικοί κάποιου 2βάθμιου) οδηγούνται στον ίδιο λογαριασμό ΕΛΠ, δεν χρειάζεται να πάτε σε κάθε έναν ξεχωριστά, αρκεί να ενημερώσετε τη διασύνδεση στον 2βάθμιο. Αυτό θα ενημερώσει αυτόματα όλους τους αναλυτικούς.Μεταφορά διασύνδεσης σε επόμενη χρήση

Με το άνοιγμα νέας χρήσης, όλες οι παράμετροι μεταφέρονται αυτόματα και στην επόμενη χρήση. Γι' αυτό, προτείνουμε να ολοκληρώσετε την παραμετροποίηση στην τρέχουσα χρήση αρχικά. Στη συνέχεια με την επόμενη λειτουργία να μεταφέρετε την παραμετροποίηση σε προηγούμενες χρήσεις.


Μεταφορά διασύνδεσης σε προηγούμενη χρήση

Για να έχετε την δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων ΕΛΠ και σε προηγούμενες χρήσεις, το σύστημα με το πλήκτρο "Ενημέρωση προηγούμενης χρήσης" μεταφέρει το λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ και την συνδεσμολογία στην προηγούμενη χρήση. Προφανώς θα πρέπει να μετά την μεταφορά να κάνετε έναν έλεγχο ότι ενημερώθηκαν όλοι οι λογαριασμοί. Συγκεκριμένα δεν θα ενημερωθούν λογαριασμού που δεν είναι συνδεδεμένοι με το πεδίο "Αντίστοιχος" με αντίστοιχο λογαριασμό προηγούμενης χρήσης.