Ανάκτηση αποτελεσμάτων βάσει ΑΦΜ, ΑΜΚΑ


Σε μια ομάδα στόχο, που έχει έργο που το επιχειρησιακό του αφορά συγκεκριμένα είδη (όπως "Voucher 2015, έως 29 ετών, Κλάδος Τουρισμού, σε ιδιωτικές επιχ.") υπάρχει η επιλογή Ανάκτηση αποτελεσμάτων Voucher (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ).


Στην ομάδα στόχο έχετε ως μέλη καταρτιζόμενους ή leads, για τους οποίους έχετε καταχωρήσει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τους στα αντίστοιχα μητρώα και θέλετε να αναζητήσετε στην σχετική ιστοσελίδα, τον ΚΑΥΑΣ βάσει αυτών των δύο στοιχείων.


Επιλέγοντας από το μενού την ανάκτηση Ανάκτηση αποτελεσμάτων Voucher (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ), θα ανοίξει η σχετική φόρμα, έχοντας επιλέξει από την ομάδα όλα τα μέλη με κενό ΚΑΥΑΣ προκειμένου λάβουν μέρος στην αναζήτηση.Πατώντας το κουμπί Αναζήτηση, θα ξεκινήσει η αναζήτηση του ΚΑΥΑΣ για κάθε μέλος στον πίνακα, που έχει συμπληρωμένο και το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ. Μέλη με κενό ΑΦΜ ή κενό ΑΜΚΑ, θα αγνοηθούν.


Όταν τελειώσει η αναζήτηση, όσα ΚΑΥΑΣ έχουν βρεθεί, θα συμπληρωθούν στον πίνακα δίπλα στο σχετικό ονοματεπώνυμο.


Σήμανση Επιλεγμένων


Πατώντας το κουμπί "Σήμανση επιλεγμένων", για όσα μέλη του πίνακα της φόρμας αναζήτησης έχει βρεθεί ο ΚΑΥΑΣ, θα συμπληρωθεί αντίστοιχα ο ΚΑΥΑΣ στην ομάδα στόχο και θα γίνει και σήμανση "Επιλεχθείς".