Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για 15.000 ανέργους νέους του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας

Ειδικές οδηγίες για αυτόματη συμπλήρωση αίτησης:
1. Στο ArgusERP, δημιουργείτε ένα νέο επιχειρησιακό τύπου Voucher και στις παραμέτρους του επιχειρησιακού, στο Είδος επιλέγετε "Voucher 2016, 18 έως 24 ετών για 15.000 νέους, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας".


2. Στο ArgusERP και στην διαχείριση προγραμμάτων, δημιουργείτε ένα ή περισσότερα υποέργα που να ανήκουν στο παραπάνω επιχειρησιακό. Στις παραμέτρους του κάθε υποέργου και στο πεδίο Ειδικά Έντυπα, επιλέγετε τον τομέα που θα αφορά η προς συμπλήρωση αίτηση:


  • Ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics
  • Ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων
  • Ειδικότητες του τομέα του λιανικού εμπορίου


Ανάλογα με τον τομέα που θα επιλέξετε, θα ανοίγει και η αντίστοιχη φόρμα στο internet για την συμπλήρωση της αίτησης.


Επίσης, συμπληρώστε την περίοδο υλοποίησης (έναρξη και λήξη) του υποέργου.


3. Στο SharpCRM, δημιουργείτε μία ή περισσότερες ομάδες στόχου, εισάγοντας μέλη (καταρτιζόμενους, Leads) για τους οποίους θέλετε να υποβάλετε την αίτηση.

Στο πεδίο Έργο της ομάδας στόχου, επιλέγετε Υποέργο και δίπλα αντίστοιχα το υποέργο που έχετε δημιουργήσει στο βήμα 2.

Αυτό θα δώσει την δυνατότητα σε κάθε μέλος της ομάδας, κάνοντας δεξί κλικ επάνω του, να εμφανίζεται η επιλογή συμπλήρωσης της αίτησης, για τον αντίστοιχο τομέα που έχετε επιλέξει.Σημείωση: 1. Αφού συμπληρωθεί η αίτηση, παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί (όπως ΔΟΥ, Περιφερειακή ενότητα παρακολούθησης προγράμματος, επίπεδο σπουδών, κτλ) 


Σημείωση: 2. Στα μητρώα (την ημέρα συγγραφής του συγκεκριμένου θέματος), δεν καταχωρείται η ένδειξη του εάν το εισόδημα είναι Ατομικό ή Οικογενειακό.  Από προεπιλογή, στην αίτηση επιλέγεται το Ατομικό. Εάν όμως ισχύει το αντίθετο, κάντε την αλλαγή.